مغازه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

80م رهن 7.5م اجاره
07136392091

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

120م رهن 12م اجاره
07136392091

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز لاله

-زيربنا 24متر

20م رهن 2.5م اجاره
املاک شهر36498534

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز تحویلی

-زيربنا 15متر

10م رهن 1م اجاره
املاک شهر36498534

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه فرودگا...

-زيربنا 20متر

30م رهن 3م اجاره
املاک شهر36498534

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز لاله

-زيربنا 40متر

20م رهن 2م اجاره
املاک شهر36498534

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 80متر

100م رهن 35م اجاره
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز براصلی خیاب...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 13م اجاره
املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 65متر

100م رهن 12م اجاره
07136307140

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 50متر-سيستم نقشه یک دهنه

50م رهن 9م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-طبقه همکف-زيربنا 130متر

100م رهن 11م اجاره
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 25متر-سن بنا 15سال

60م رهن 4.5م اجاره
07136307140

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

60م رهن 5م اجاره
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

60م رهن 4.5م اجاره
نوژان36318139

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 60متر-سيستم نقشه 400میلیون تجهیزات

200م رهن 25م اجاره
07136392091

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 40متر

90م رهن 200ت اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار بعثت

-زيربنا 21مترشمالی

50م رهن 6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

زيربنا 80متر-سن بنا 14سال

100م رهن 13م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 70متر

80م رهن 8م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 195متر

150م رهن 18م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 25متر-سن بنا 2سال

120م رهن
07136392091

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 30متر-سن بنا 2سال

17م رهن 2.8م اجاره
07136392091

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه اول-زيربنا 16متر

90م رهن 2.8م اجاره
07136392091

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 21متر

50م رهن 6م اجاره
املاک مهرگان07136261036

14/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 25متر-سن بنا 20سال

60م رهن 4.5م اجاره
36281840

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 25متر- نوساز

50م رهن 5.5م اجاره
36281840

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز زرگری

-طبقه زیر زمین-زيربنا 22متر

5م رهن 1.5م اجاره
36281840

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

15م رهن 3.1م اجاره
املاک رابین36266858

05/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر شمالی...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

4.2م اجاره
املاک راستین38479047

12/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 200متر

250م رهن 16.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 10متر

30م رهن 800ت اجاره
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 25متر-سيستم نقشه خالی خالی درب هم برداشتن

60م رهن 4.5م اجاره
07136392091

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 40متر-سن بنا 13سال

20م رهن 3م اجاره
07136392091

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز گلدشت

زيربنا 18متر-سن بنا 9سال

60م رهن
07136392091

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

-زيربنا 65متر

40م رهن 6.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 110متر

80م رهن 8.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 30متر

30م رهن 2.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 13متر

20م رهن 3.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 18متر

60م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باسکول نادر...

-زيربنا 215متر

150م رهن 18.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 120متر

50م رهن 7.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه اول-زيربنا 31متر

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 100متر

30م رهن 3م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 32متر

90م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-زيربنا 130متر

200م رهن 7م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 80متر

100م رهن 15م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فرصت شیرازی...

-زيربنا 21متر

20م رهن 1.8م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه

50م رهن 2.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 32متر

90م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد ...

-زيربنا 25متر

60م رهن 4.5م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

11/04/1399جزئیات