خانه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز سفیر شمالی

درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 172متر-قیمت متر مربع 13.95ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز کلبه

قیمت متر مربع 5ميليون

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

رب از حیاط-قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

قیمت متر مربع 12.5ميليون

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز زرگری

قیمت متر مربع 28ميليون

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7.88ميليون

1.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 140متر- 5خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

475ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز زند

قیمت متر مربع 10ميليون

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

و نبش-قیمت متر مربع 2.83ميليون

240ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.5ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

و نبش-قیمت متر مربع 11ميليون

3.377ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 6.5ميليون

2.04ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 315متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 3.7ميليون

940ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

طبقه دوم- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

5خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 280متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 15ميليون

6.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 7.95ميليون

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 8ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 450متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 12ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز کوی دانشگاه

قیمت متر مربع 10ميليون

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 16ميليون

5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

5خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 14ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 9.95ميليون

1.79ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 35ميليون

23.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 35ميليون

23.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/04/1397جزئیات

خانه شیراز قصردشت شرقی

زيربنا 180متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 5.3ميليون

1.537ميليارد
mosharekat36293366--36293

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

-زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط

1.8ميليارد
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 143متر- 1خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز جهاد سازندگی...

قیمت متر مربع 25ميليون

8.5ميليارد
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه طبقه منزل- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 6سال

150م رهن 2.5ت اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

03/06/1398جزئیات

خانه شیراز میدان ابوالک...

-زيربنا 264متر- 3خوابه درب از حیاط

3ميليارد
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 18سال

230م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز نیایش

زيربنا 450متر- 8خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 23ميليون

6.21ميليارد
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 18سال

130م رهن
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 75متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 13سال

480ميليون
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.1ميليون

1.1ميليارد
املاک شهر36498534

26/05/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه اول-زيربنا 336متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -قیمت متر مربع 10.7ميليون

3.6ميليارد
املاک شهر36498534

26/05/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

4.2ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

03/05/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

150م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/07/1397جزئیات

خانه شیراز قصردشت شرقی

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 13ميليون

2.4ميليارد
mosharekat36293366--36293

30/05/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

طبقه همه-زيربنا 320متر- 6خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 17تومان

5.44ميليون
mosharekat36293366--36293

30/05/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

رب از حیاط-سن بنا 5سال

400م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

قیمت متر مربع 14ميليون

8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

5خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 9ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1398جزئیات