خانه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 10سال

310م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

5خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 12ميليون

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

3.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

قیمت متر مربع 4ميليون

670ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 159متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 4.8ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف- 1خوابه دو بر-قیمت متر مربع 12ميليون

2.16ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

2خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13.75ميليون

3.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

نوبی-قیمت متر مربع 35ميليون

21ميليارد
املاک اشکان07132292970

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز خلد برین

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک مهرگان07136261036

28/03/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

1خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 8.64ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.5ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

قیمت متر مربع 38ميليون

13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.2ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 9.33ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

4خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 12ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 8.33ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

3خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

560ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه معالی آباد

زيربنا 170متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 14.22ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13.6ميليون

3.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 300متردرب از حیاط و ساختمان

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

3.53ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

دو بر

1.94ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

5خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 9.66ميليون

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه فرهنگ شهر

-زيربنا 250متر- 4خوابه درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

و نبش-قیمت متر مربع 20ميليون

10.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 260متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 11.75ميليون

2.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 14.6ميليون

8.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 14.5ميليون

2.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

3.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

قیمت متر مربع 10ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 28ميليون

15.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

4خوابه -قیمت متر مربع 2.5ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

و نبش-قیمت متر مربع 19ميليون

16.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه پارامونت

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه زرهی

زيربنا 200متر- 6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 16ميليون

5.47ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

ه نبش-قیمت متر مربع 23ميليون

6.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 13ميليون

2.444ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 14ميليون

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

رب از حیاط-قیمت متر مربع 35ميليون

15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

6خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 11.11ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

خانه شمس

-طبقه همکف- 3خوابه درب از حیاط

300ميليون
املاک هفت 738300300--38212

26/03/1398جزئیات