خانه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ملاصدرا

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت ش...

-نما کنیتکس- 3خوابه دوبر

800ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 215متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 203متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما اجر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

1.53ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری

زيربنا 170متر- 3خوابه دونبش-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 17ميليون

3.655ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار سردارا...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2سال

1.9ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت ش...

زيربنا 100متر-نما اجر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز

860ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه

270م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 150متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

1.524ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت ش...

زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

600ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 130متردرب از حیاط-سن بنا 30سال

2.7ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

خانه شیراز ایثار

زيربنا 200متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

900ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 125متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

1.75ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 130متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 25سال

2.4ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 103متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

920ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

خانه شیراز ستاد

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.85ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

- 3خوابه دو نبش

1.5ميليارد
املاک 1136475273

16/08/1396جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه سه نبش-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 33ميليون

14.2ميليارد
املاک مهرگان07136261036

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-زيربنا 192متر- 3خوابه درب از حیاط

300م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 14ميليون

4.41ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

2.2ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 200متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

3.96ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

درب از ساختمان

9.7ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

نما سنگدرب از حیاط-قیمت متر مربع 16ميليون

8ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4ميليون

700ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز زند

قیمت متر مربع 5ميليون

975ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

2خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

540ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 120متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6تومان

930ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 100متر- 2خوابه دونبش-سن بنا 30سال

1.2ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

زيربنا 100متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.5ميليون

808ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.32ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط

960ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

زيربنا 90متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

430ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200مترسه نبش

36281840

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 15تومان

5.1ميليارد
36281840

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز ستاد

-زيربنا 250متردو نبش

2ميليارد
36281840

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان

780ميليون
36281840

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 184متردرب از ساختمان-سن بنا 20سال

1.93ميليارد
36281840

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 225متر-قیمت متر مربع 4.98ميليون

1.12ميليارد
36281840

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 273متر-نما آجر نما- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.53ميليارد
کلبه سفید09380727370

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز تاچارا

قیمت متر مربع 12ميليون

10.512ميليارد
کلبه سفید09380727370

26/10/1398جزئیات

خانه شیراز گلدشت محمدی

زيربنا 450متر-قیمت متر مربع 10ميليون

3.5ميليارد
کلبه سفید09380727370

14/10/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

طبقه همکف-زيربنا 240متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

7.65ميليارد
کلبه سفید09380727370

12/10/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.625ميليارد
کلبه سفید09380727370

04/10/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -قیمت متر مربع 18.5ميليون

کلبه سفید09380727370

01/10/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 25.5ميليون

کلبه سفید09380727370

01/10/1398جزئیات

خانه شیراز ساحلی غربی

طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه

22.5ميليارد
کلبه سفید09380727370

30/09/1398جزئیات

خانه شیراز شهرک گلستان

سيستم نقشه ویلائی-نما آجر نما- 4خوابه -سن بنا 12سال

2.3ميليارد
کلبه سفید09380727370

27/09/1398جزئیات

خانه شیراز تاچارا

-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه شمالی-جنوبی

5.1ميليارد
کلبه سفید09380727370

27/09/1398جزئیات