ملکهای آپارتمان اداری گروه املاک پدیده شیراز


36488538-----36488539----36488534-09175068566-09175068587----09170228607-مديريت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز چم...20م رهن 4م اجاره
-زيربنا 200متر
املاک رویای سبز6290111 0711
17/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...80م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 116متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
27/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...120م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
01/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...
املاك داماك37310571
10/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز 30...10م رهن 2.3م اجاره
-زيربنا 100متر
املاك داماك37310571
10/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...50م رهن 200ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 92متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
07/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
06/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
05/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
08/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز می...160م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
15/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...95م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
16/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
01/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
26/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...55م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
19/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
12/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...10م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 105متر
املاک جنگی36344041
10/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
07/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 160متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
08/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 2.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
04/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 70متر
املاک جنگی36344041
04/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 70متر
املاک جنگی36344041
04/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
03/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...50م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
15/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...
املاک 11دفتر: 66 66 647
28/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 70متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 103متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 73متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
21/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
21/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
20/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 900ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
20/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...545ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 95متر
املاک جنگی36344041
19/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
17/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
10/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
10/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...30م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 150متر
املاک رویای سبز6290111 0711
05/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فل...12م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
04/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
01/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 1.1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
29/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...50م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
26/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...40م رهن 4.5م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 146متر
املاك آباد(معالی آباد جنب بانک صادرات)36340217(071)
15/09/1393جزئیات