ملکهای آپارتمان اداری املاک پدیده شیراز


38239723-09171107595
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 73متر
املاک جنگی36344041
19/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 40متر
املاک جنگی36344041
19/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
16/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
املاک جنگی36344041
15/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...497ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 71متر
املاک جنگی36344041
19/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز خل...25م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
09/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.7م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...120م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...180م رهن
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
30/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
30/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...
-زيربنا 120متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
27/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...80م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
05/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...7م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
املاک جنگی36344041
20/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
21/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 138متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
16/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...20م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
16/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
14/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...25م رهن 2م اجاره
-طبقه زیر همکف-زيربنا 90متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز با...348ميليون
-طبقه اول-زيربنا 87متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
04/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
14/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...607ميليون
-زيربنا 135متر
املاک قدومی07136280569
06/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...45م رهن 4.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاک جنگی36344041
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...577.2ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 156متر
املاک جنگی36344041
07/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 81متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
07/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.7م اجاره
-زيربنا 50متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
06/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 35متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
06/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 6م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
06/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...70م رهن 1.1م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 95متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...17م رهن 1.8م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 50متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
05/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ام...18م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
04/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ام...30م رهن 370ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 50متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
04/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز 4ر...30م رهن 500ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
املاک قدومی07136280569
05/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز خل...30م رهن 5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 220متر
املاک قدومی07136280569
28/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
املاک قدومی07136280569
28/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک جنگی36344041
05/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری قدوسی ش...15م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 64متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
02/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...70م رهن 1.3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
املاک جنگی36344041
16/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...15م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 65متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
02/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
02/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز اس...10م رهن 2م اجاره
-زيربنا 190متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
02/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بن...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 135متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
31/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
31/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...20م رهن 4.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
30/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
31/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...70م رهن
-زيربنا 120متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
30/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
niayesh36248167
30/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری فرهنگ ش...20م رهن 4.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
30/04/1395جزئیات