ملکهای آپارتمان اداری املاک پدیده شیراز-پاسداران


09171107595-09171107595
آپارتمان اداری شیراز پا...15م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
20/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...140م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...25م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...70م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 40متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...25م رهن 2.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 145متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
07/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.3م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 803متر
املاك آباد(معالی آباد، گلدشت)36392231 (071)
04/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...5م رهن 1.1م اجاره
-زيربنا 11متر
املاك آباد(معالی آباد، گلدشت)36392231 (071)
04/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...7م رهن 1.25م اجاره
-زيربنا 15متر
املاك آباد(معالی آباد، گلدشت)36392231 (071)
04/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...10م رهن 1.6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
30/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...850ت اجاره
-طبقه سوم
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
26/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...858ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 143متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...50م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...50م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
20/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری ملاصدرا...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
17/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
17/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 72متر
املاک جنگی36344041
16/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...40م رهن 1م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
15/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
15/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...50م رهن 35م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 106متر
املاک جنگی36344041
15/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100م رهن 3م اجاره
-زيربنا 135متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
12/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هن...60م رهن
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
12/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری سینما س...15م رهن 150ت اجاره
-زيربنا 10متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
13/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری سینما س...10م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
13/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2.4م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 42متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری ملاصدرا...100م رهن
-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
09/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری ملاصدرا...90م رهن
-زيربنا 90متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
09/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری ملاصدرا...80م رهن
-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
09/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری زرگری20م رهن 3م اجاره
-طبقه نیم طبقه بالا-زيربنا 40متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
07/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
09/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری خلدبرین...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
02/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری فرهنگ ش...30م رهن 11م اجاره
-زيربنا 550متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
30/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
28/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری خلدبرین...300م رهن 35م اجاره
-زيربنا 1800متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
25/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری ولیعصرق...60م رهن
-زيربنا 50متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری عفیف آب...80م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
22/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...120م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری ملاصدرا...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 144متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری خلدبرین...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
15/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز شه...10م رهن 1.2م اجاره
املاک هفت 738300300--38212
03/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...8م رهن 800ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 9متر
املاک جنگی36344041
28/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 4م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
16/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 5.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 145متر
املاک جنگی36344041
16/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک قدومی07136280569
14/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...250م رهن
-زيربنا 135متر
املاک قدومی07136280569
14/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...28م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک قدومی07136280569
14/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک قدومی07136280569
04/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...50م رهن 5.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 145متر
املاک قدومی07136280569
02/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...50م رهن 5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
املاک قدومی07136280569
02/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 107متر
املاک قدومی07136280569
27/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
املاک قدومی07136280569
26/08/1394جزئیات