آمار


ملکهای آپارتمان اداری بانک اطلاعات املاک شیراز


6488538 0711--09171107595-09175068566-6488539 0711-مدیریت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 54متر
مسكن آسمان6248540
23/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...100م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 134متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
18/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 1.6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
15/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
12/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...10م رهن 1.1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 133متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
04/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...75م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
03/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...30م رهن 3م اجاره
-زيربنا 150متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 151متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
03/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...483ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 138متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
23/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 147متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
02/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
07/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...150م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
28/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
24/10/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 86متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
14/10/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...3م رهن 700ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 12متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
21/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...5م رهن 800ت اجاره
-طبقه اول
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
09/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
05/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
29/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
29/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...2م رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 9متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
14/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...5م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
14/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...70م رهن
-طبقه هشتم-زيربنا 120متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
11/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
08/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...100م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 134متر
املاك جنگي شعبه 16274863
18/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاك جنگي شعبه 16274863
14/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...90م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاك جنگي شعبه 16274863
09/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 16274863
08/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 1.6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک پاسارگاد6245504
15/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...30م رهن 4م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
املاک رویای سبز6290111 0711
11/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...100م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 16274863
14/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...150م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
املاک رویای سبز6290111 0711
27/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 220متر
املاك جنگي شعبه 16274863
24/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز شه...10م رهن 1.7م اجاره
-زيربنا 270متر
املاک 116476666,6475273
22/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.35م اجاره
-طبقه پنجم
املاک رویای سبز6290111 0711
17/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...60م رهن 400ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک رویای سبز6290111 0711
15/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...130م رهن
-زيربنا 155متر
املاک رویای سبز6290111 0711
15/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...130م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
12/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 1.8م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 74متر
املاك جنگي شعبه 16274863
11/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...130م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 155متر
املاك جنگي شعبه 16274863
10/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...60م رهن 800ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 16274863
07/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاك جنگي شعبه 16274863
04/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 16274863
03/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 1.8م اجاره
-طبقه سوم
مسكن آسمان6248540
30/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بل...55م رهن
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک رویای سبز6290111 0711
29/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 16274863
28/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز خل...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک رویای سبز6290111 0711
25/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
املاك جنگي شعبه 16274863
22/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5ت اجاره
املاک امیر0711-2321936
22/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...12م رهن 1.25م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 16274863
21/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 16274863
21/02/1393جزئیات