ملکهای آپارتمان اداری املاک خانه جدید شیراز (نیو هوم)-پاسداران


09171107595-09171107595
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.2م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
07/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...30م رهن 1.7م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
07/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...100م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
07/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...80م رهن 15م اجاره
-زيربنا 800متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
31/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 92متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
03/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...17م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک امیریه071-36287711
23/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 3.6م اجاره
-زيربنا 130متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 4م اجاره
-زيربنا 240متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
15/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...28م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 14متر
املاک جنگی36344041
17/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...10م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
08/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...50م رهن 4.5م اجاره
-زيربنا 320متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
07/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 2.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
14/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...80م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 150متر
املاك آباد(گلدشت معالی آباد،بازارچه9936392231 (071)
12/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسكن آسمان6248540
11/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...6م رهن 950ت اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 15متر
املاک جنگی36344041
11/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.4م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 75متر
املاک جنگی36344041
08/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 81متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
06/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...20م رهن 2م اجاره
-زيربنا 90متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
06/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...15م رهن 2.1م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
06/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بن...400م رهن 45ت اجاره
املاک ساباط36475115رهن و ا
04/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...10م رهن 500ت اجاره
-زيربنا 52متر
املاک جنگی36344041
05/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...5م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ساباط36475115رهن و ا
03/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...80م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 126متر
املاک جنگی36344041
31/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...150م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
31/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...80م رهن
-طبقه هشتم-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
30/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سف...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 17متر
املاک هفت 738300300--38212
30/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.2م اجاره
املاک ساباط36475115رهن و ا
25/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...1.5م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ساباط36475115رهن و ا
24/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
20/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...120م رهن 500ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
07/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک جنگی36344041
06/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...508ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
املاک جنگی36344041
07/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2م اجاره
-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
03/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 95متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...65م رهن
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
09/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...50م رهن 6م اجاره
-طبقه همکف
املاک بین الملل07116310052
20/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
08/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...95م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
03/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 20متر
املاک جنگی36344041
30/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...20م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
28/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...20م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
28/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...423ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 77متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...213ميليون
-طبقه زیرزمین
املاک ساباط36475115رهن و ا
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...320ميليون
-طبقه زیرزمین
املاک ساباط36475115رهن و ا
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ام...4م رهن 400ت اجاره
املاک یکتا09170203732-091
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...10م رهن 1م اجاره
-زيربنا 15متر
املاک پاسارگاد6245504
27/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
23/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...20م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 35متر
املاک جنگی36344041
23/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...20م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک جنگی36344041
19/03/1394جزئیات