ملکهای آپارتمان اداری املاک خانه جدید شیراز (نیو هوم)-پاسداران


09171107595-09171107595
آپارتمان اداری قصرالدش...10م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
04/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...20م رهن 500ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
03/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...100م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
30/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری سینما س...25م رهن 2.7م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 250متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
30/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط071-36475115
28/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...545ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 95متر
املاک جنگی36344041
27/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بر...20م رهن 3.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 183متر
املاک ساباط071-36475115
27/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 107متر
املاک ساباط071-36475115
27/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.35م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 95متر
املاک ساباط071-36475115
27/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاک ساباط071-36475115
27/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تو...3م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 12متر
املاک ساباط071-36475115
26/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 1.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک ساباط071-36475115
26/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری ستارخان...1.12ميليارد
-طبقه ششم-زيربنا 160متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
26/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری ستارخان...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
25/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بن...5م رهن 1.7م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 30متر
املاک ساباط071-36475115
24/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بن...10م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک ساباط071-36475115
24/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک ساباط071-36475115
23/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...65م رهن
-طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر
املاک ساباط071-36475115
23/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...15م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 10متر
املاک ساباط071-36475115
20/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
املاک ساباط071-36475115
19/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک ساباط071-36475115
19/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 103متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 800ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 40متر
املاک ساباط071-36475115
16/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...10م رهن 1.2م اجاره
-زيربنا 60متر
املاک ساباط071-36475115
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 2.8م اجاره
-زيربنا 150متر
املاک ساباط071-36475115
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...105م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک ساباط071-36475115
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صو...3م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
املاک ساباط071-36475115
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صو...2م رهن 1م اجاره
-زيربنا 75متر
املاک ساباط071-36475115
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...40م رهن 4م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 500متر
املاک ساباط071-36475115
11/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ساباط071-36475115
10/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...15م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط071-36475115
09/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...30م رهن 4م اجاره
-زيربنا 185متر
املاک جنگی36344041
10/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
املاک ساباط071-36475115
05/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک ساباط071-36475115
05/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مش...30م رهن 400ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 55متر
املاک ساباط071-36475115
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط071-36475115
28/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...40م رهن 1م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 126متر
املاک ساباط071-36475115
26/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ساباط071-36475115
26/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...16م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک ساباط071-36475115
25/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سم...90م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک ساباط071-36475115
25/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مش...5م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ساباط071-36475115
25/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک ساباط071-36475115
21/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-زيربنا 78متر
املاک ساباط071-36475115
20/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط071-36475115
20/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 220متر
املاک ساباط071-36475115
19/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط071-36475115
18/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
املاک ساباط071-36475115
14/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پل...10م رهن 1.9م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 108متر
املاک ساباط071-36475115
12/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...50م رهن 5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک ساباط071-36475115
07/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...70م رهن 3.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 230متر
املاک ساباط071-36475115
07/07/1394جزئیات