ملکهای آپارتمان اداری گروه املاک پدیده شیراز


07136488538---------07136488539-09175068566---مشاور 1-مشاور 2---09175068587-مديريت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز زن...65م رهن
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
09/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...50م رهن 6م اجاره
-طبقه همکف
املاک بین الملل07116310052
20/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...20م رهن 4م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاک بین الملل07116310052
11/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
08/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...95م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
03/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...55م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
02/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...900ت اجاره
املاک ساباط36475115رهن و ا
02/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 50متر
املاک جنگی36344041
01/04/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 20متر
املاک جنگی36344041
30/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...20م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
28/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...20م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
28/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...423ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 77متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...213ميليون
-طبقه زیرزمین
املاک ساباط36475115رهن و ا
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...320ميليون
-طبقه زیرزمین
املاک ساباط36475115رهن و ا
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ام...4م رهن 400ت اجاره
املاک یکتا09170203733-091
31/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...10م رهن 1م اجاره
-زيربنا 15متر
املاک پاسارگاد6245504
27/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
23/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...20م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 35متر
املاک جنگی36344041
23/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...20م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک جنگی36344041
19/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...50م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 70متر
املاک جنگی36344041
16/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.4م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
املاک جنگی36344041
12/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 1.8م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 50متر
املاک جنگی36344041
16/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...45م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
16/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...160م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 143متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
10/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چه...8ميليارد
کلبه سفید6352146-6352145
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 155متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
31/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...30م رهن 2.5ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 137متر
املاک پاسارگاد6245504
30/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
28/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک جنگی36344041
27/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...80م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
املاک جنگی36344041
22/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
21/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...95م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک جنگی36344041
16/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
16/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
13/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
املاک جنگی36344041
15/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
05/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
14/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز خل...25م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
09/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...497ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 58متر
املاک جنگی36344041
06/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...9م رهن 900ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 30متر
املاک جنگی36344041
17/03/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...80م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 71متر
املاک جنگی36344041
03/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...150م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
28/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...518ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک جنگی36344041
07/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...800ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
05/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 83متر
املاک جنگی36344041
06/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
املاک جنگی36344041
06/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.7م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...120م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...70م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات