ملکهای آپارتمان اداری گروه املاک پدیده شیراز


07136488538---------07136488539-09175068566---مشاور 1-مشاور 2---09175068587-مديريت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 155متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
31/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...30م رهن 2.5ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 137متر
املاک پاسارگاد6245504
30/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
28/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 1م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر
املاک جنگی36344041
28/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک جنگی36344041
27/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...80م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
املاک جنگی36344041
22/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
21/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
20/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...95م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک جنگی36344041
16/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
16/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
13/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
املاک جنگی36344041
15/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
14/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
14/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز خل...25م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
09/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...497ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 58متر
املاک جنگی36344041
06/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...9م رهن 900ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 30متر
املاک جنگی36344041
27/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...80م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 71متر
املاک جنگی36344041
03/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...150م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
28/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...518ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک جنگی36344041
07/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
08/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...800ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
05/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
املاک جنگی36344041
06/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.7م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...120م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...70م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 141متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...9م رهن 900ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 38متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
27/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...150م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
02/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 4م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 180متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
27/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
25/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
24/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
23/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
23/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...
املاک 11دفتر: 66 66 647
28/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 70متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز شه...10م رهن 1.7م اجاره
-زيربنا 270متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
22/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...20م رهن 3.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 55متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
26/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...100م رهن 1م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 185متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
20/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
20/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
18/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
26/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...120م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 133متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
25/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...35م رهن 2.9م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
19/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...35م رهن 2.9م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
19/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...50م رهن 3.3ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 175متر
املاک جنگی36344041
18/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...50م رهن 3.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 175متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
18/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...15م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
18/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...85م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362748
17/12/1393جزئیات