ملکهای آپارتمان اداری املاک پدیده شیراز


38420016-09171107595
آپارتمان اداری شیراز عف...65م رهن
-طبقه اول-زيربنا 40متر
املاک مهرگان07136261036
28/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...592ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 74متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
28/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...65م رهن
-طبقه اول-زيربنا 40متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
28/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز خل...975ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
26/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
24/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...60م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.8م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 85متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 40متر
parsvila36388355
22/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...30م رهن 3م اجاره
-زيربنا 140متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
19/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...50م رهن 3م اجاره
-زيربنا 160متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
19/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...20م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
19/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...130م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 165متر
املاک جنگی36344041
18/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...20م رهن 2.65م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
17/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 115متر
parsvila36388355
14/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 30متر
املاک جنگی36344041
25/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 3.5م اجاره
-زيربنا 122متر
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...8م رهن 800ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 9متر
املاک جنگی36344041
28/09/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...50م رهن 8م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
13/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
13/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
10/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...70م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 95متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
07/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
07/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...25م رهن 2.6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
04/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
04/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...5م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
04/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...30م رهن 3.5م اجاره
-زيربنا 155متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
29/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...8م رهن 1.3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 55متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
24/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
23/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...10م رهن 1.3م اجاره
-زيربنا 95متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
20/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...7م رهن 1.6م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 200متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...7م رهن 1.7م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
14/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...30م رهن 4.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 185متر
املاک جنگی36344041
12/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 65متر
املاک جنگی36344041
12/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...35م رهن 4م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
12/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 43متر
املاک جنگی36344041
12/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک مهرگان07136261036
12/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
28/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 4.4م اجاره
-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
11/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...9م رهن 900ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 38متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
27/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 3.5م اجاره
-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
11/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 4م اجاره
-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
11/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ار...50م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
11/07/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2م اجاره
-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
03/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری عفیف آب...12م رهن 1.8ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
27/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.8م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
15/07/1395جزئیات