آمار


ملکهای آپارتمان اداری بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز


09171107595-مدیریت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز زر...150م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 132متر
املاك جنگي شعبه 16274863
03/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...3م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 13متر
املاك جنگي شعبه 16274863
03/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...120م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
01/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...45م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 16274863
31/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
30/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...55م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 16274863
03/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...3م رهن 350ت اجاره
املاک پاسارگاد6245504
02/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...25م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 16274863
30/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...75م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 16274863
25/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...4م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 30متر
املاك جنگي شعبه 16274863
25/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...45م رهن
پدیده شیراز -شعبه گویم6765213
27/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هد...15م رهن 1م اجاره
-طبقه چهارم
پدیده شیراز -شعبه گویم6765213
27/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هن...10م رهن 1.5ت اجاره
-زيربنا 100متر
املاک امیر0711-2321936
24/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...5م رهن 400ت اجاره
-زيربنا 30متر
املاک پاسارگاد6245504
25/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...3م رهن 550ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 12متر
املاك جنگي شعبه 16274863
24/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1.7م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 16274863
23/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...80م رهن
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاك جنگي شعبه 16274863
20/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 16274863
20/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 20متر
املاك جنگي شعبه 16274863
20/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...90م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
املاك جنگي شعبه 16274863
20/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاك جنگي شعبه 16274863
19/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 16274863
19/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...40م رهن 200ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 16274863
18/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...30م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
18/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...2م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 12متر
املاك جنگي شعبه 16274863
18/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مش...10م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
پدیده شیراز -شعبه گویم6765213
17/01/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...100م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
08/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاك جنگي شعبه 16274863
07/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...70م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 57متر
املاك جنگي شعبه 16274863
03/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...577.5ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 16274863
04/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 700ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
املاك جنگي شعبه 16274863
28/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 120متر
مسكن آسمان6248540
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاك جنگي شعبه 16274863
10/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...90م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
14/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1.8م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 16274863
12/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...150م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
املاك جنگي شعبه 16274863
14/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...80م رهن
املاک هفت 78300300--821202
02/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 1.8م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
مسكن آسمان6248540
01/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک پاسارگاد6245504
21/10/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 16274863
20/09/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2ت اجاره
-زيربنا 90متر
املاک پاسارگاد6245504
15/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 1.6م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 75متر
املاک پاسارگاد6245504
15/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز می...3م رهن 800ت اجاره
املاك بيستون07116306600
24/09/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...20م رهن 1.6م اجاره
املاك جنگي شعبه 16274863
20/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...10م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه سوم
املاک هفت 78300300--821202
30/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...15م رهن 1م اجاره
املاک هفت 78300300--821202
30/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...12م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک هفت 78300300--821202
30/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...20م رهن 3م اجاره
-طبقه پنجم
املاک هفت 78300300--821202
26/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...40م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاك جنگي شعبه 16274863
18/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز 12م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک هفت 78300300--821202
16/08/1392جزئیات