ملکهای آپارتمان اداری املاک پدیده شیراز


09174567595-null-null-09171107595
آپارتمان اداری شیراز قص...12م رهن 1.25م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
08/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 73متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
08/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...20م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز اس...25م رهن 6م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 400متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
08/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...40م رهن 500ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
06/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...1ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 4.5ت اجاره
-زيربنا 200متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...20م رهن 1.6ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...
-طبقه دوم
املاک 11دفتر: 66 66 647
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...110م رهن
-زيربنا 127متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 50متر
املاک جنگی36344041
06/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک جنگی36344041
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بر...
املاک بین الملل07116310052
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...60م رهن 8.3ت اجاره
-زيربنا 120متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
03/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز اص...40م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
02/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری ملاصدرا...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری قدوسی غ...100م رهن 6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری معالی آ...15م رهن 2.7م اجاره
-طبقه سوم
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.7ت اجاره
-زيربنا 90متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
01/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5ت اجاره
-زيربنا 106متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
31/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 6ت اجاره
-طبقه دوم
املاک 11دفتر: 66 66 647
31/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...
-زيربنا 123متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
31/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.7م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک جنگی36344041
01/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری چهارراه...360ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 103متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
27/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...
املاک 11دفتر: 66 66 647
29/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز گا...170م رهن
-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
26/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز گا...100م رهن
-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
26/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...7م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
03/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...78م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 146متر
املاک مهرگان07136261036
26/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فل...50م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/02/1394جزئیات
آپارتمان اداری زرگری10م رهن 6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
24/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ار...50م رهن 6م اجاره
-طبقه همکف
املاک قدومی07136280569
11/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...1.05ميليارد
-طبقه دوم
املاک قدومی07136280569
09/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2.7م اجاره
-طبقه سوم
املاک قدومی07136280569
26/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...4م رهن 200ت اجاره
املاک قدومی07136280569
07/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...80م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک قدومی07136280569
29/01/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...50م رهن 5.5ت اجاره
-طبقه دوم
املاک قدومی07136280569
24/01/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...621ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک جنگی36344041
23/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...130م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک مهرگان07136261036
23/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...100م رهن 8م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
23/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...20م رهن 1.5م اجاره
-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
23/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری مشیرفاط...60م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
22/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
22/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 1.9م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
22/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.6م اجاره
-طبقه پنجم
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
20/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2.8م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
19/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 4م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
19/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...90م رهن
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
19/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری زرهی80م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
20/03/1395جزئیات
آپارتمان اداری زرگری1.235ميليارد
-زيربنا 130متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/03/1395جزئیات