ملکهای آپارتمان اداری املاک پدیده شیراز-پاسداران


09171107595-09171107595
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
13/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...10م رهن 2م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
12/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
12/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...35م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 74متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...1.8ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
06/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
املاک جنگی36344041
06/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...20م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک مهرگان07136261036
05/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز 20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم
املاک بین الملل07116310052
22/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.8م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک قدومی07136280569
17/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
املاک قدومی07136280569
08/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 4م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک مهرگان07136261036
17/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...7م رهن 1.8ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
املاک مهرگان07136261036
17/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...100م رهن 10ت اجاره
-زيربنا 200متر
املاک مهرگان07136261036
28/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...120م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
18/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 800ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 40متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
16/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...90م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 106متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...15م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 50متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...40م رهن 4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک قدومی07136280569
17/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...100م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 119متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
05/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.2م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 75متر
املاک قدومی07136280569
12/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز شا...300م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاک قدومی07136280569
07/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...40م رهن 4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...85م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 91متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...300ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 75متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
20/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری 180هکتا...55م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
کارشناسان املاک ویلا صدرا07136414130
10/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...15م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
20/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...140م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...25م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...70م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 40متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...25م رهن 2.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 145متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
07/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.3م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 803متر
املاك آباد(معالی آباد، گلدشت)36392231 (071)
04/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...5م رهن 1.1م اجاره
-زيربنا 11متر
املاك آباد(معالی آباد، گلدشت)36392231 (071)
04/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...7م رهن 1.25م اجاره
-زيربنا 15متر
املاك آباد(معالی آباد، گلدشت)36392231 (071)
04/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...10م رهن 1.6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
30/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...850ت اجاره
-طبقه سوم
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
26/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...858ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 143متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...50م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...50م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
20/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری ملاصدرا...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
17/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
17/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 72متر
املاک جنگی36344041
16/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...40م رهن 1م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
15/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
15/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...50م رهن 35م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 106متر
املاک جنگی36344041
15/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100م رهن 3م اجاره
-زيربنا 135متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
12/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری سینما س...15م رهن 150ت اجاره
-زيربنا 10متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
13/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری سینما س...10م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
13/10/1394جزئیات