آمار


ملکهای آپارتمان اداری بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز


36488538-----09171107595-36488539---09175068566-09170228607-مديريت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 16274863
03/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 16274863
01/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 1.1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 16274863
29/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 16274863
27/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...50م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 16274863
26/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...84م رهن
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
12/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
املاك جنگي شعبه 16274863
08/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.25م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 90متر
املاك جنگي شعبه 16274863
16/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاك جنگي شعبه 16274863
26/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 1.8ت اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
01/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ار...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 16274863
19/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
29/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 1.7م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 16274863
24/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 16274863
23/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...20م رهن 4م اجاره
-زيربنا 200متر
املاک رویای سبز6290111 0711
17/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 118متر
املاك جنگي شعبه 16274863
11/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 3م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
مسكن آسمان6248540
09/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 220متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
08/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...15م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 16274863
04/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...80م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
19/05/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 151متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
03/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...30م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 16274863
05/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...160م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 143متر
املاك جنگي شعبه 16274863
20/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...90م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاك جنگي شعبه 16274863
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...35م رهن 3م اجاره
-زيربنا 200متر
املاك جنگي شعبه 16274863
23/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...20م رهن 3م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 170متر
املاك جنگي شعبه 16274863
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...20م رهن 3.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 16274863
28/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...40م رهن 1.2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسكن آسمان6248540
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...40م رهن 4.5م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 146متر
املاك آباد(معالی آباد جنب بانک صادرات)36340217(071)
14/07/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک پاسارگاد6245504
11/05/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...100م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 134متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
18/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 1.6م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
15/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
12/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...605ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
05/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...10م رهن 1.1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 133متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
04/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...75م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
03/04/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...30م رهن 3م اجاره
-زيربنا 150متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 151متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
03/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...100م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 147متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
02/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
07/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...150م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
28/11/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
24/10/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 86متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
14/10/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...3م رهن 700ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 12متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
21/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...5م رهن 800ت اجاره
-طبقه اول
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
09/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
05/08/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
29/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
29/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...2م رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 9متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
14/07/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...5م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک جنگیشعبه 1: 6272777
14/07/1392جزئیات