ملکهای آپارتمان اداری املاک پدیده شیراز


38239723-09171107595
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2م اجاره
-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
03/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری عفیف آب...12م رهن 1.8ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
27/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.8م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
28/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...5م رهن 650ت اجاره
-زيربنا 12متر
املاک جنگی36344041
24/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 1.5م اجاره
-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
20/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
10/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز آب...20م رهن 2.3م اجاره
-زيربنا 45متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
10/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...5م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
06/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 1.7م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
06/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...180م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
30/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
30/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...7م رهن 1.4م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 85متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
25/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ام...35م رهن 370ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 50متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
24/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...462ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
18/01/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
24/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...25ت رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
23/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
19/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...15م رهن 1.7م اجاره
-زيربنا 85متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
19/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...12م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/01/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
18/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز اح...130م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 165متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
17/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...30م رهن 3م اجاره
-زيربنا 400متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
17/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
08/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...15م رهن 6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
17/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
14/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
05/04/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
07/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
07/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...75م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...200م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک جنگی36344041
08/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...170م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک جنگی36344041
08/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...5م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 15متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
15/06/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...180م رهن
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
30/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
30/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...
-زيربنا 120متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
27/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...7م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
املاک جنگی36344041
20/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
21/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری قصرالدش...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 138متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
18/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک جنگی36344041
16/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...20م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
16/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
14/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...25م رهن 2م اجاره
-طبقه زیر همکف-زيربنا 90متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
14/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...607ميليون
-زيربنا 135متر
املاک قدومی07136280569
06/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...45م رهن 4.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
املاک جنگی36344041
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاک جنگی36344041
11/05/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...577.2ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 156متر
املاک جنگی36344041
07/05/1395جزئیات