ملکهای آپارتمان اداری املاک خانه جدید شیراز (نیو هوم)-پاسداران


09171107595-09171107595
آپارتمان اداری شیراز پل...10م رهن 1.9م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 108متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
12/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...30م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 118متر
املاک جنگی36344041
12/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک جنگی36344041
12/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
12/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
08/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...536ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 134متر
املاک بین الملل07116310052
11/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...50م رهن 5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
07/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...70م رهن 3.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 230متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
07/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...50م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
07/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
06/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 1.7م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
06/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مش...12م رهن 1.2م اجاره
-زيربنا 80متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
05/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...80م رهن
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
04/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...25م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
04/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...15م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
04/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک جنگی36344041
05/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 3ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 190متر
املاک جنگی36344041
04/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 150متر
املاک پاسارگاد6245504
04/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...95م رهن 600ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
املاک جنگی36344041
31/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 93متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
31/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بر...20م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 98متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
30/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...2م رهن 600ت اجاره
-زيربنا 16متر
املاک ساباط36475115رهن و ا
30/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...90م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
26/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...16م رهن 1.9م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک جنگی36344041
28/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 30متر
املاک جنگی36344041
24/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...5م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 14متر
املاک پاسارگاد6245504
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...8م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک پاسارگاد6245504
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...580ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک پاسارگاد6245504
21/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...25م رهن 4م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...25م رهن 2.6م اجاره
-طبقه چهارم
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...35م رهن 3.5م اجاره
-طبقه چهارم
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 3.5م اجاره
-زيربنا 122متر
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2ت اجاره
-زيربنا 100متر
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...140م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 165متر
املاک جنگی36344041
23/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک بین الملل07116310052
21/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...30م رهن 2.5م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 160متر
املاک جنگی36344041
21/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز صن...
-طبقه دوم-زيربنا 43متر
املاک جنگی36344041
17/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.8م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 100متر
املاک پاسارگاد6245504
17/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 3.5م اجاره
-زيربنا 110متر
املاک پاسارگاد6245504
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 4م اجاره
-زيربنا 135متر
املاک پاسارگاد6245504
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...25م رهن 4م اجاره
-زيربنا 168متر
املاک پاسارگاد6245504
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...50م رهن 3م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
04/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
11/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...30م رهن 1.7م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
07/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...80م رهن 15م اجاره
-زيربنا 800متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
31/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 92متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
03/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...17م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک امیریه071-36287711
23/05/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 2م اجاره
-زيربنا 135متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
16/06/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 4م اجاره
-زيربنا 240متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
16/06/1394جزئیات