ملکهای آپارتمان اداری بانک اطلاعات املاک شیراز


38420016---09171107595-09171107595

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه چهارم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 17سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

14/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

09/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

25م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

26/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دو طبقه- 2خوابه

10م رهن 1.3م اجاره
املاک جنگی36344041

04/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 1.3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

04/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

100م رهن
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

09/10/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ و آجر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

504ميليون
املاک قدومی07136280569

11/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-زيربنا 120متر

140م رهن
املاک جنگی36344041

02/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سن بنا 2سال

25م رهن 2.3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

07/11/1394جزئیات

آپارتمان اداری خلدبرین...

-طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه دو بر

20م رهن 2.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

15/09/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 2م اجاره
املاک جنگی36344041

24/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه 4طبقه- 4خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

22/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

-طبقه اول-زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط

50م رهن 2م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

19/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ام...

زيربنا 85متر- 2خوابه

15م رهن 1م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

19/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز اح...

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 3خوابه

120م رهن
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

18/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-زيربنا 60متر

100م رهن 16م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

18/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

15م رهن 2.5م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

18/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زن...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

18/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

25/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه زیر همکف-زيربنا 95متر- 1خوابه

85م رهن
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

25/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

زيربنا 50متر- 1خوابه

6م رهن 1.4م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

25/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

10/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز تا...

طبقه اول-زيربنا 240متر- 5خوابه

100م رهن 4م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

09/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم-زيربنا 12متر

20م رهن
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

09/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه

15م رهن 900ت اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

03/07/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

40م رهن
parsvila36388355

22/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه چهارم-زيربنا 137متر- 2خوابه

30م رهن 2.4م اجاره
املاک جنگی36344041

22/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

45م رهن
املاک جنگی36344041

24/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

طبقه اول-زيربنا 82متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

12م رهن 1.4م اجاره
املاک جنگی36344041

20/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 18سال

10م رهن 3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

20/07/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه

30م رهن 3.9م اجاره
املاک جنگی36344041

19/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری سینما س...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

55م رهن
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

18/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز با...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 30سال

185ميليون
املاک 11دفتر: 66 66 647

18/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 2خوابه

50م رهن 5.5م اجاره
املاک جنگی36344041

16/09/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

20/07/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه دوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه یک طبقه- 5خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال

30م رهن 4.5م اجاره
املاک جنگی36344041

17/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه سوم-زيربنا 73متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

15/07/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

زيربنا 150متر- 5خوابه

30م رهن 1.7م اجاره
املاک جنگی36344041

15/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه

20م رهن 500ت اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

09/09/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه غربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

530ميليون
املاک جنگی36344041

11/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه غربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

424ميليون
املاک جنگی36344041

11/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 6م اجاره
املاک جنگی36344041

10/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه پنجم-زيربنا 70متر- 1خوابه شرقی - غربی-سن بنا 8سال

15م رهن 1.6م اجاره
املاک جنگی36344041

10/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-زيربنا 100متر

45م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

09/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز تا...

طبقه دوم-زيربنا 240متر- 5خوابه -سن بنا 15سال

100م رهن 4م اجاره
املاک جنگی36344041

09/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

04/07/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

زيربنا 73متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

30م رهن 3م اجاره
املاک قدومی07136280569

26/07/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 80متر

50م رهن 3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز اب...

زيربنا 22متر-سن بنا 15سال

2م رهن 700ت اجاره
املاک قدومی07136280569

27/07/1395جزئیات