ملکهای آپارتمان اداری گروه املاک پدیده شیراز


36488538-----3----36488534-09175068566-09175068587----09170228607-مديريت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
09/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
09/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...220م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
06/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
05/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
05/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...448ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 112متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
05/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چه...20م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
04/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...20م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
02/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...6م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
02/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
02/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
27/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
26/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 75متر
املاک رویای سبز6290111 0711
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...15م رهن 1.7م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 132متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...3م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
20/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...30م رهن 2ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاك بيستون07116306600
19/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...40م رهن 650ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاك بيستون07116306600
14/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پل...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 23متر
املاك بيستون07116306600
04/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نب...5م رهن 600ت اجاره
-زيربنا 25متر
املاك بيستون07116306600
04/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...10م رهن 400ت اجاره
املاك بيستون07116306600
04/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...525ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 70متر
املاک جنگی36344041
19/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 67متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
18/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...80م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 116متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
18/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...504ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
18/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 1م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 65متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
20/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...80م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
13/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...40م رهن 4م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 280متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
15/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...20م رهن 4م اجاره
-زيربنا 200متر
املاک رویای سبز6290111 0711
17/06/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...80م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 116متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
27/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...120م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
01/02/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
28/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...
املاك داماك37310571
10/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز 30...10م رهن 2.3م اجاره
-زيربنا 100متر
املاك داماك37310571
10/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...50م رهن 200ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 92متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
07/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
21/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
05/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
08/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز می...160م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
15/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...95م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
16/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
01/10/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
26/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...55م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
19/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
12/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز تا...10م رهن 2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 105متر
املاک جنگی36344041
10/09/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
07/10/1393جزئیات