ملکهای آپارتمان اداری گروه املاک پدیده شیراز


07136488538---------07136488539-09175068566-09175068587----09170228607-مديريت 09171107595
آپارتمان اداری شیراز مع...10م رهن 4م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 180متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
27/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
24/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
23/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قد...120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
23/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...
املاک 11دفتر: 66 66 647
28/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 70متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز شه...10م رهن 1.7م اجاره
-زيربنا 270متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
22/03/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...20م رهن 3.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 55متر
املاک 11دفتر: 66 66 647
26/12/1392جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...100م رهن 1م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 185متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
20/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...20م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
20/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
18/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
26/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 123متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
16/01/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...120م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 133متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...35م رهن 2.9م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
19/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...35م رهن 2.9م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
19/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...50م رهن 3.3ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 175متر
املاک جنگی36344041
18/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...50م رهن 3.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 175متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
18/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...15م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
18/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...85م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
17/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...5م رهن 1.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک رویای سبز6290111 0711
13/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...50م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک یکتا09170203733-091
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...70م رهن 800ت اجاره
-زيربنا 400متر
املاك بيستون07116306600
09/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ای...3م رهن 400ت اجاره
-طبقه دوم
املاك بيستون07116306600
09/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...385ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
11/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
11/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 93متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
11/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 95متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
10/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
09/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...15م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
09/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...220م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
06/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک جنگی36344041
05/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
05/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...448ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 112متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
05/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چه...20م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
04/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...10م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...20م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
16/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...6م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
02/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...50م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
11/12/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
27/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
26/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 75متر
املاک رویای سبز6290111 0711
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...15م رهن 1.7م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 132متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.6م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
25/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...3م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336271517و362715
20/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...30م رهن 2ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاك بيستون07116306600
19/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...40م رهن 650ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاك بيستون07116306600
14/11/1393جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پل...15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 23متر
املاك بيستون07116306600
04/11/1393جزئیات