ملکهای آپارتمان اداری املاک پدیده شیراز


09174567595-null-null-09171107595
آپارتمان اداری شیراز مع...20م رهن 2.6م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 115متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
30/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.7م اجاره
-طبقه دوم
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
30/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز اح...20م رهن 3م اجاره
-طبقه هفتم
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...20م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 1.15م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 60متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...125م رهن 1ت اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 84متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز بع...50م رهن
-طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...50م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 157متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
10/10/1380جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...110م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
26/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سا...15م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 108متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
26/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...40م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
25/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...35م رهن 3.4م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 165متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
24/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...85م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک مهرگان07136261036
25/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...700ميليون
-طبقه اول-زيربنا 280متر
املاک مهرگان07136261036
25/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز فر...120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک جنگی36344041
25/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...50م رهن 4.5م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 160متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
23/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مط...5م رهن 500ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 12متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
23/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز پا...5م رهن 500ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 20متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
23/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز سی...10م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
23/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...15م رهن 2م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
20/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز ست...23م رهن 3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 158متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
14/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک بین الملل07116310052
13/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز چم...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
14/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
13/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز نا...10م رهن 2م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
12/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز هم...20م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
12/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...35م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 100متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.2م اجاره
-زيربنا 74متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
11/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...1.8ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
26/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...20م رهن 2م اجاره
املاک جنگی36344041
06/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...20م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک مهرگان07136261036
05/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 2م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
01/02/1395جزئیات
آپارتمان اداری شیراز 20م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم
املاک بین الملل07116310052
22/10/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...10م رهن 2.8م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک قدومی07136280569
17/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
املاک قدومی07136280569
08/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زر...30م رهن 4م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک مهرگان07136261036
17/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز عف...7م رهن 1.8ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 55متر
املاک مهرگان07136261036
17/08/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...100م رهن 10ت اجاره
-زيربنا 200متر
املاک مهرگان07136261036
28/07/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...120م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
18/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...10م رهن 800ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 40متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
16/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...90م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 106متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...15م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 50متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
15/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز قص...40م رهن 4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک قدومی07136280569
17/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...15م رهن 2.2م اجاره
-طبقه هفتم-زيربنا 75متر
املاک قدومی07136280569
12/12/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز شا...300م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاک قدومی07136280569
07/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مل...40م رهن 4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
28/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز مع...85م رهن
-طبقه هفتم-زيربنا 91متر
املاک ساباط(خرید و فروش: 0
27/11/1394جزئیات
آپارتمان اداری شیراز زن...300ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 75متر
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777
20/10/1393جزئیات