ویلایی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3

9
07136307140

29/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 3

6
07136307140

29/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-قیمت متر مربع 6

6
07136307140

27/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 5

1
07136307140

27/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 7

8
07136307140

27/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3

9
07136307140

25/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 3

3
07136307140

20/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 2

5
07136307140

20/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 3

7
07136307140

27/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 5

1
07136307140

18/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3

5
07136307140

17/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-سيستم نقشه دوبلکس- 8خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

4
07136307140

17/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 2

6
07136307140

13/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 4

1
07136307140

12/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

11/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

شمالی جنوبی-قیمت متر مربع 3

1
07136307140

26/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 3

3
07136307140

04/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3

8
07136307140

04/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 3

1
07136307140

02/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

30/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-قیمت متر مربع 2

5
07136307140

28/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

26/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

23/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 4

3
07136307140

21/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 4

8
07136307140

11/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 2خوابه -قیمت متر مربع 7

1
07136307140

15/05/1396جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 2

3
07136307140

12/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

06/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

05/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

05/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

05/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

02/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 2

7
07136307140

02/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-قیمت متر مربع 2

4
07136307140

02/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

01/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

31/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 4

1
07136307140

04/05/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

29/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

5
07136307140

24/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 4

2
07136307140

24/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

9
07136307140

24/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 5

2
07136307140

06/06/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7

1
07136307140

22/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 9

2
07136307140

19/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4

2
07136307140

17/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3

8
07136307140

08/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

5
07136307140

03/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

29/03/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 2

6
07136307140

07/04/1399جزئیات

ویلایی شیراز ?

درب از حیاط

6
07136307140

25/03/1399جزئیات