ساختمان کامل متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ساختمان کامل شیراز قصرد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 27.778ميليون

10ميليارد
07136307140

22/03/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

770ميليون
07136307140

23/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 18.4ميليون

3.5ميليارد
07136307140

06/12/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.4ميليون

4.38ميليارد
07136307140

29/11/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 11.6ميليون

2ميليارد
07136307140

20/11/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز چمرا...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 14.1ميليون

3.3ميليارد
07136307140

12/11/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 11.9ميليون

2.55ميليارد
07136307140

06/09/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

1.65ميليارد
07136307140

24/11/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر- 1خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

2.2ميليارد
07136307140

27/08/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز امیر...

-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از ساختمان

12ميليارد
07136307140

29/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 115متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان

07136307140

23/05/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 19ميليون

4ميليارد
07136307140

14/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 13ميليون

2.21ميليارد
07136307140

13/05/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 15ميليون

2.745ميليارد
07136307140

17/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز صنای...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.6ميليارد
07136307140

11/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 17ميليون

3.655ميليارد
07136307140

21/03/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 15.9ميليون

1.75ميليارد
07136307140

30/02/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.8ميليارد
07136307140

18/02/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.47ميليارد
07136307140

23/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز عفیف...

طبقه اول-زيربنا 110متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 17ميليون

5.1ميليارد
07136307140

13/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

4.165ميليارد
07136307140

17/01/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 15ميليون

6ميليارد
07136307140

20/12/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

طبقه اول-زيربنا 114متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 11ميليون

1.93ميليارد
07136307140

14/11/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز زرگر...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 9ميليون

4.14ميليارد
املاک قدومی07136280569

24/10/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز امیر...

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

3.5ميليارد
07136307140

29/09/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

2.5ميليارد
07136307140

10/09/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز زرهی...

طبقه همکف-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

2.7ميليارد
07136307140

21/09/1397جزئیات