دفتر کار متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

7
املاک مهرگان07136261036

24/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه هفتم-زيربنا 3-سيستم نقشه آپارتمانیشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

1
املاک زمانپور07138428669 --

19/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 2- ?-قیمت متر مربع 3

7
املاک مهرگان07136261036

13/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 9- 1خوابه جنوبی- ?

5رهن
املاک اشکان07132292970

13/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 4

9
املاک راستین38479047

05/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 3- 3خوابه

4
نوژان36318139

29/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 2- 2خوابه -سن بنا 1

1
نوژان36318139

14/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 3-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط

5رهن
املاک زمانپور07138428669 --

23/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 2

1
املاک زمانپور07138428669 --

14/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 6-سيستم نقشه سه طبقه- 9خوابه دو بر

2رهن
املاک زمانپور07138428669 --

12/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه -سن بنا 2

4رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- ?-قیمت متر مربع 2

6
املاک مهرگان07136261036

09/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 6- 6خوابه -سن بنا 1

2
36281840

22/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 2- 4خوابه

36281840

20/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 2- 4خوابه

36281840

20/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 2- 3خوابه - ?

املاک متداول07136244295

29/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول تا هفتم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - ?

8
املاک زمانپور07138428669 --

28/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی-نما شسته- ?

4
املاک زمانپور07138428669 --

27/09/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 2- 4خوابه

36281840

13/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 3-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

8رهن
املاک راستین38479047

02/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 4خوابه -قیمت متر مربع 1

3
املاک 1136475273

19/12/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 4خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
36281840

18/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

طبقه اول-زيربنا 2- 2خوابه

5رهن 3اجاره
36281840

01/12/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دهم-زيربنا 3-سن بنا 1

املاک 1136475273

28/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 3-سن بنا 1

36281840

28/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

36281840

21/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 2- 3خوابه

36281840

17/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 3- 1خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

3
36281840

15/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 3- 1خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

3
املاک 1136475273

12/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 3- 3خوابه

4
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 2- 1خوابه - ?

8
36281840

28/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه هفتم-زيربنا 4-سن بنا 1

1
36281840

06/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 2- 2خوابه -سن بنا 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/10/1398جزئیات

دفتر کار ?

-طبقه هفتم-زيربنا 4- 5خوابه -سن بنا 1

1
املاک 1136475273

06/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 2

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

10/09/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 6خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 2

4
36281840

13/09/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه چهارم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
املاک کاوش09128852818 - 0

09/09/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه هفتم-زيربنا 4-سن بنا 7

1
36281840

21/08/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 4-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 1

3
36281840

08/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 3- 3خوابه -سن بنا 2

36281840

31/06/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

1
36281840

07/07/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه زیر زمین-زيربنا 3سه نبش-قیمت متر مربع 7

2
36281840

08/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه - ?

املاک 1136475273

18/08/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 3-سيستم نقشه سه طبقه- 5خوابه -سن بنا 3

6رهن
املاک راستین38479047

18/08/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 4- 9خوابه

املاک 1136475273

30/06/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 3-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

5رهن
املاک راستین38479047

09/06/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 4-سيستم نقشه دوطبقه- 5خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2

7رهن
املاک راستین38479047

01/05/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 2درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 1

2
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات