دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز ?

طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

4رهن
املاک زمانپور07138428669 --

01/07/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8

1
املاک یکتا-38254992-38262

30/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

1
36281840

30/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 3

4
املاک مهرگان07136261036

23/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

4
املاک کاوش09128852818 - 0

12/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
املاک کاوش09128852818 - 0

02/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 1- 4خوابه -سن بنا 1

3رهن
نوژان36318139

02/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سن بنا 1

5رهن
نوژان36318139

01/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سن بنا 1

5رهن
نوژان36318139

01/06/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه

5رهن
املاک مهرگان07136261036

27/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 1

4رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- ?

5رهن
املاک اشکان07132292970

13/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن
املاک راستین38479047

13/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه دو نبش-سن بنا 1

4رهن
املاک راستین38479047

04/05/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه هشتم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

5
املاک مهرگان07136261036

29/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 6

7
نوژان36318139

16/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 9

1
نوژان36318139

14/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1

نوژان36318139

09/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 5

7
نوژان36318139

03/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه

نوژان36318139

18/10/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
املاک مهرگان07136261036

23/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

4
املاک مهرگان07136261036

22/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

7
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- ?

2
املاک زمانپور07138428669 --

10/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1

4رهن
املاک راستین38479047

10/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2

1
املاک مهرگان07136261036

13/02/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

36281840

05/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه -سن بنا 3

1
نوژان36318139

31/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 1- 3خوابه

36281840

31/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سن بنا 7

3
املاک 1136475273

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه -سن بنا 7

3
املاک زمانپور07138428669 --

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه هفتم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 9

2
املاک زمانپور07138428669 --

25/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

2
املاک 1136475273

22/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

3
36281840

20/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1

3
نوژان36318139

17/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 1

2
36281840

12/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

1
املاک 1136475273

11/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 1خوابه -سن بنا 3

2
36281840

11/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

36281840

07/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

1
املاک 1136475273

25/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه غربی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 7

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

23/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

36281840

22/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

زيربنا 1- 3خوابه

36281840

22/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 5خوابه دونبش-سن بنا 2

2
نوژان36318139

18/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-قیمت متر مربع 1

1
املاک راستین38479047

21/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-نما سنگ- 3خوابه دونبش-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

20/02/1399جزئیات