خانه 2 طبقه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه 2 طبقه شیراز پاسدا...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

70م رهن 8م اجاره
املاک راستین38479047

18/03/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز پاسدا...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال

املاک راستین38479047

13/03/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز باهنر...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

3.98ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز فرهنگ...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

25م رهن 2.5م اجاره
07136392091

03/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز نادر

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 13سال

100م رهن 1م اجاره
کوبه07136283008

27/11/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز عفیف ...

-طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقهدرب از ساختمان

50م رهن 2.5م اجاره
کوبه07136283008

10/11/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز همت ش...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

70م رهن 2م اجاره
کوبه07136283008

02/10/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز قدوسی...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1سال

120م رهن 1.3م اجاره
کوبه07136283008

21/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز بعثت

-طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان

50م رهن 2م اجاره
کوبه07136283008

20/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز صنایع...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال

200م رهن
07136392091

07/10/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز فرهنگ...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 16سال

180م رهن
07136392091

30/08/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز همت ش...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

50م رهن 2.5م اجاره
07136392091

04/08/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز همت ج...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

130م رهن
07136392091

30/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز سفیر ...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ وآجر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 6سال

3ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز باهنر...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

املاک یکتا-38254992-38262

06/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز عفیف ...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

300م رهن
کوبه07136283008

11/07/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

150م رهن
کوبه07136283008

23/06/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز پاسدا...

طبقه اول-زيربنا 143متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال

350م رهن
املاک راستین38479047

01/07/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز باهنر...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال

300م رهن
املاک راستین38479047

27/06/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز مطهری...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال

280م رهن
املاک راستین38479047

24/05/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز کمربن...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 1.5م اجاره
کوبه07136283008

05/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز کمربن...

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

40م رهن 2.5م اجاره
کوبه07136283008

05/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز باهنر...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه تک واحدی-سن بنا 12سال

65م رهن 5ت اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز باهنر...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 11سال

45م رهن 700ت اجاره
املاک راستین38479047

01/10/1397جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز قدوسی...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

20م رهن 1.2م اجاره
املاک راستین38479047

19/09/1397جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ابیار...

-زيربنا 130متر

10م رهن 1.3ت اجاره
املاک هفت 738300300--38212

16/07/1397جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز سیاحت...

-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از حیاط

80م رهن
املاک هفت 738300300--38212

08/07/1397جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز اصلاح...

-طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان

20م رهن 1.5م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

04/07/1397جزئیات