خانه 2 طبقه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه دوبر-سن بنا 1

5
املاک یکتا-38254992-38262

13/06/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

4رهن
املاک راستین38479047

06/06/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

2
املاک یکتا-38254992-38262

05/06/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

8
املاک راستین38479047

20/05/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 3

6
املاک راستین38479047

14/05/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه نیم‌دوبلکس-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 2

3
املاک یکتا-38254992-38262

12/05/1399جزئیات

خانه 2 طبقه ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
املاک مرادی38222978----091

29/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه درب از ساختمان

1
املاک هفت 738300300--38212

06/06/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
املاک راستین38479047

25/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2

4رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

3
املاک راستین38479047

08/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

3
املاک راستین38479047

05/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 7

1
املاک یکتا-38254992-38262

01/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4

4
املاک یکتا-38254992-38262

30/05/1399جزئیات

خانه 2 طبقه جم ?

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 3

8
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

26/03/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
املاک یکتا-38254992-38262

20/06/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

2
املاک راستین38479047

06/02/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
املاک هفت 738300300--38212

20/05/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن
کوبه07136283008

02/10/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 8

1
کوبه07136283008

13/05/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان

1رهن 1اجاره
کوبه07136283008

07/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 9

1
املاک راستین38479047

05/11/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

02/02/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

31/01/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 6

3
املاک یکتا-38254992-38262

24/10/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

3رهن
املاک یکتا-38254992-38262

22/10/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ وآجر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

16/10/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

1رهن
املاک راستین38479047

23/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

1رهن 1اجاره
املاک راستین38479047

23/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 8

1
املاک راستین38479047

20/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3

2رهن
املاک راستین38479047

10/09/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

15/08/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 6

2
املاک یکتا-38254992-38262

21/04/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

29/11/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2
املاک یکتا-38254992-38262

23/07/1398جزئیات

خانه 2 طبقه ?

-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان

1
املاک هفت 738300300--38212

04/06/1399جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

1
املاک راستین38479047

17/06/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

09/06/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 8

1
املاک یکتا-38254992-38262

14/05/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1
املاک راستین38479047

23/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2
املاک راستین38479047

18/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

4
املاک راستین38479047

12/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3
املاک یکتا-38254992-38262

10/12/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3

1
املاک راستین38479047

12/03/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر گری- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 6

1
املاک راستین38479047

05/02/1398جزئیات

خانه 2 طبقه شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

9
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات