خانه ( طبقه منزل ) متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال

300م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 9سال

300م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

11/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر وسفال- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

220م رهن
املاک راستین38479047

24/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 25سال

270م رهن
املاک راستین38479047

22/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

90م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

18/02/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 16سال

50م رهن 2.2م اجاره
املاک راستین38479047

18/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 11سال

170م رهن
املاک راستین38479047

11/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

70م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

24/02/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

170م رهن
املاک راستین38479047

23/02/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال

120م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

22/02/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 11سال

250م رهن
املاک راستین38479047

31/01/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 11سال

60م رهن 3.3م اجاره
املاک راستین38479047

31/01/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

50م رهن 2.2م اجاره
املاک راستین38479047

11/12/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر گری- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال

350م رهن
املاک راستین38479047

07/12/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر گری- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال

200م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

07/12/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

50م رهن 4.5م اجاره
املاک راستین38479047

04/12/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

60م رهن 3.3م اجاره
املاک راستین38479047

03/12/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 155متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3سال

65م رهن 3.8م اجاره
املاک راستین38479047

28/11/1397جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه زیرزمین-زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

50م رهن 2م اجاره
املاک راستین38479047

27/11/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه جنوبی

170م رهن
املاک راستین38479047

19/11/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

80م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

22/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال

100م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

17/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال

150م رهن
املاک راستین38479047

17/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 154متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

40م رهن 2.2م اجاره
املاک راستین38479047

10/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 18سال

32م رهن 3.2م اجاره
املاک راستین38479047

07/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

145م رهن
املاک راستین38479047

28/09/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

100م رهن 2م اجاره
املاک راستین38479047

27/09/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر گری- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

50م رهن 1.5م اجاره
املاک راستین38479047

23/09/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 13سال

150م رهن 100ت اجاره
املاک راستین38479047

12/09/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

250م رهن
املاک راستین38479047

01/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

30م رهن 1.8م اجاره
املاک راستین38479047

29/08/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

60م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

26/08/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 161متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک راستین38479047

16/08/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز

60م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

25/07/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز

190م رهن
املاک راستین38479047

11/08/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

200م رهن
املاک راستین38479047

18/07/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

200م رهن
املاک راستین38479047

18/07/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

50م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

18/07/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

150م رهن
املاک راستین38479047

07/07/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقهدرب از حیاط-سن بنا 11سال

170م رهن
املاک راستین38479047

02/07/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز

190م رهن
املاک راستین38479047

30/06/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

250م رهن
املاک راستین38479047

26/06/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

100م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

26/06/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 155متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
املاک راستین38479047

12/06/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال

50م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

11/06/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

200م رهن
املاک راستین38479047

05/06/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

12/05/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 17سال

100م رهن 2م اجاره
املاک راستین38479047

12/05/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

85م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

02/05/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 18سال

180م رهن
املاک راستین38479047

25/04/1398جزئیات