خانه کلنگی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

4.2ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز 20متری...

درب از حیاط

2ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز بلوار ...

رب از حیاط-قیمت متر مربع 14.5ميليون

3.132ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

12/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

درب از ساختمان

3.8ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

05/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز زرهی

3ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

05/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

2.38ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

05/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 9ميليون

2.304ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

04/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز پاسارگ...

درب از حیاط

2.9ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز سفیر ج...

درب از ساختمان

2.14ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

02/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز سفیر ش...

درب از حیاط

3.9ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

02/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.7ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

31/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

سيستم نقشه دوبلکسدرب از ساختمان-سن بنا 25سال

5.1ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

29/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

درب از حیاط

3.5ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

29/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز پاسارگ...

-سيستم نقشه ویلائیدرب از حیاط

2.5ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

29/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز بلوار ...

سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه دوبر-سن بنا 25سال

4.2ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز بلوار ...

قیمت متر مربع 16ميليون

2.944ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

05/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز 20متری...

درب از حیاط

6.1ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

20/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز سفیر ش...

درب از حیاط

2.7ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

18/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز سفیر ج...

طبقه اول- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

3.3ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

23/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز پاسارگ...

قیمت متر مربع 10ميليون

2.8ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

17/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز پاسارگ...

درب از حیاط

4.03ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

17/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز قدوسی ...

قیمت متر مربع 55ميليون

26.015ميليارد
املاک متداول07136244295

05/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز سفیر ج...

درب از ساختمان

1.736ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

05/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز سفیر ش...

- 3خوابه درب از ساختمان

3.2ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

07/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز پاسارگ...

- 2خوابه درب از ساختمان

3.78ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

26/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باهنر ...

رب از حیاط-قیمت متر مربع 22ميليون

7.128ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

27/02/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز سینما ...

سيستم نقشه ویلائی-قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک متداول07136244295

17/02/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز قصرالد...

سيستم نقشه ویلائی-قیمت متر مربع 20ميليون

8.815ميليارد
املاک متداول07136244295

30/10/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز قصرالد...

قیمت متر مربع 14.5ميليون

4.365ميليون
املاک متداول07136244295

07/11/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز قصرالد...

املاک متداول07136244295

27/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز قصرالد...

املاک متداول07136244295

27/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز معالی ...

قیمت متر مربع 16ميليون

املاک متداول07136244295

26/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز صنایع

طبقه همکف- 4خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
املاک متداول07136244295

08/11/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز بولوار...

قیمت متر مربع 105ميليون

2ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز چمران

قیمت متر مربع 255ميليون

17ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز صنایع

املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز چمران

قیمت متر مربع 155ميليون

5ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز صنایع

قیمت متر مربع 10ميليون

4ميليارد
املاک متداول07136244295

26/10/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز صنایع

1ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز فرهنگ ...

سن بنا 23سال -قیمت متر مربع 185ميليون

6ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز قصرالد...

قیمت متر مربع 105ميليون

2ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز معالی ...

قیمت متر مربع 52ميليون

12.5ميليارد
املاک متداول07136244295

10/03/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز تاچارا...

قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.05ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز فرهنگ ...

قیمت متر مربع 33.5تومان

28.9ميليارد
املاک متداول07136244295

23/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز صنایع

قیمت متر مربع 15ميليون

3ميليارد
املاک متداول07136244295

12/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز صنایع

2.8ميليارد
املاک متداول07136244295

09/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز قصرالد...

طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -قیمت متر مربع 16.5ميليون

4.95ميليارد
املاک متداول07136244295

30/09/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز بلوار ...

وبر-قیمت متر مربع 5ميليون

1.825ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

03/02/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز پاسارگ...

طبقه اول-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما-سن بنا 30سال

2.5ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

01/02/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز باغ جن...

سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 4خوابه دوبر-قیمت متر مربع 11ميليون

3.42ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

01/02/1399جزئیات