خانه کلنگی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه کلنگی شیراز ?

-طبقه یک طبقه-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو ممر-قیمت متر مربع 2

8
املاک متداول07136244295

30/06/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1سه نبش-قیمت متر مربع 2

7
املاک متداول07136244295

03/06/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-طبقه دو طبقه-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -قیمت متر مربع 5

2
املاک متداول07136244295

20/06/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-طبقه یک طبقه-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو ممر-قیمت متر مربع 2

8
املاک متداول07136244295

30/06/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز 2

-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2
املاک یکتا-38254992-38262

10/10/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

4
املاک یکتا-38254992-38262

16/04/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1
املاک یکتا-38254992-38262

11/08/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

30/07/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز 2

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه دو نبش-سن بنا 3

2
املاک یکتا-38254992-38262

05/06/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 6

1
املاک یکتا-38254992-38262

01/02/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

02/06/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

9
املاک یکتا-38254992-38262

22/06/1399جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

4
املاک یکتا-38254992-38262

02/05/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 6

1
املاک یکتا-38254992-38262

26/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 5

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 6

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

3
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 6

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز 2

-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

2
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

2
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز 2

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو نبش-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 8

2
املاک یکتا-38254992-38262

30/05/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز 2

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو نبش-سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

3
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دوبر-سن بنا 3

7
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

3
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز 2

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 9

2
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 3

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 7

1
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

خانه کلنگی شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 3

7
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات