آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5

2رهن
املاک راستین38479047

01/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وچوب- 3خوابه شرقی غربی دو کله- ?-قیمت متر مربع 2

3
املاک راستین38479047

01/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه ششم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه دو ممر- ?-قیمت متر مربع 2

3
املاک مهرگان07136261036

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

2
املاک متداول07136244295

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
املاک متداول07136244295

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?

3
36281840

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?

3
36281840

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه پارکینگ 12 متری/یا معاوضه با ویلایی- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 3

5
07136392091

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان- ?

نوژان36318139

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی- ?

املاک اشکان07132292970

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

2رهن
املاک اشکان07132292970

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

5
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
نوژان36318139

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4

نوژان36318139

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
نوژان36318139

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
املاک متداول07136244295

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

3
36281840

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی- ?

5
36281840

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 2

3
07136307140

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

4
07136307140

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

4
نوژان36318139

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 9

3رهن
نوژان36318139

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

4رهن
نوژان36318139

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان

2رهن
املاک اشکان07132292970

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?

2
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 9

3رهن
املاک زمانپور07138428669 --

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

3
املاک زمانپور07138428669 --

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه هفتم و هشتم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- ?

2
املاک زمانپور07138428669 --

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 9

3رهن
املاک راستین38479047

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

4
املاک راستین38479047

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 3

5
املاک مهرگان07136261036

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 3

نوژان36318139

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
کوبه07136283008

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
کوبه07136283008

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه شرقی غربی دو کله-قیمت متر مربع 3

5
کوبه07136283008

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- ?-قیمت متر مربع 1

1
کوبه07136283008

29/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- ?

املاک متداول07136244295

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

1
36281840

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

3
36281840

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2
36281840

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
07136392091

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
املاک مهرگان07136261036

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
املاک مهرگان07136261036

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

3
املاک مهرگان07136261036

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

4
املاک مهرگان07136261036

29/06/1399جزئیات