زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز گود گویم

نوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/12/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

ه نبش-قیمت متر مربع 3.2ميليون

14.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/05/1397جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

دو بر

11.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/11/1397جزئیات

زمین شیراز قلات

و بر-قیمت متر مربع 3.6ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/11/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار زند

سه نبش

35ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/11/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

ه نبش-قیمت متر مربع 3.5ميليون

3.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/11/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار زند

ه نبش-قیمت متر مربع 4ميليون

27ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/11/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13ميليون

7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/11/1397جزئیات

زمین شیراز چمران

و بر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

10.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/10/1397جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

نوبی-قیمت متر مربع 4.3ميليون

2.58ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/09/1397جزئیات

زمین شیراز چمران

نوبی-قیمت متر مربع 8.5ميليون

4.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/09/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

و بر-قیمت متر مربع 10ميليون

4.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

زمین مرودشت نقش رستم

جنوبی

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 20ميليون

19.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/09/1397جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

شمالی

24ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/09/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

قیمت متر مربع 2ميليون

12ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/08/1397جزئیات

زمین شیراز صنایع

قیمت متر مربع 2.5ميليون

12.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت شرق...

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 16.5ميليون

8.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

ه نبش-قیمت متر مربع 11ميليون

100ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

و بر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

11.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/07/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 11ميليون

5.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1397جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

و بر-قیمت متر مربع 23ميليون

58ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/07/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت شرق...

نوبی-قیمت متر مربع 6.5ميليون

3.55ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

22ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

زمین شیراز باهنر شمالی

دو بر

املاک کاوش09128852818 - 0

17/07/1397جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

رب از حیاط-قیمت متر مربع 2.5ميليون

725ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

جنوبی

املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 6ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

و بر-قیمت متر مربع 9ميليون

11.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/06/1397جزئیات

زمین شیراز مطهری شمالی

نوبی-قیمت متر مربع 9ميليون

6.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/06/1397جزئیات

زمین شیراز همت شمالی

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 8ميليون

8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/06/1397جزئیات

زمین شیراز گلستان

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.8ميليون

580ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

12/06/1397جزئیات

زمین شیراز مطهری شمالی

و بر-قیمت متر مربع 11ميليون

2.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1397جزئیات

زمین شیراز صنایع

ه نبش-قیمت متر مربع 1.2ميليون

60ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/06/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت شرق...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.5ميليون

5.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/06/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

13.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/06/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 700تومان

3.36ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/06/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 11ميليون

42ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

زمین شیراز پاسداران

و بر-قیمت متر مربع 8.5ميليون

4.68ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

رب از حیاط-قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/05/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

ه نبش-قیمت متر مربع 3.5ميليون

14.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/05/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

و بر-قیمت متر مربع 10ميليون

5.14ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/05/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6ميليون

6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/05/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار زند

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 20ميليون

28ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/05/1397جزئیات

زمین شیراز شهرک حافظ

دو بر

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/04/1397جزئیات

زمین شیراز گویم

قیمت متر مربع 200تومان

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

15/04/1397جزئیات

زمین شیراز صنایع

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 1.5ميليون

1.99ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/04/1397جزئیات

زمین شیراز تاچارا

شمالی جنوبی دو کله

15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/04/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت شرق...

دو نبش جنوبی

21ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/04/1397جزئیات

زمین شیراز شهرک فرزانگا...

و بر-قیمت متر مربع 2.4ميليون

5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/04/1397جزئیات