آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

املاک کاوش09128852818 - 0

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 245متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9ميليون

2.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

5.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 370متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

11ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

4.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 350متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

12ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

5.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 350متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

5.95ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 450متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشرقی غربی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 12ميليون

5.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 255متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- 4خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15.7ميليون

4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 265متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 20ميليون

5.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

5.06ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 210مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 270مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.78ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 254متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 14ميليون

3.556ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 350متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

10.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

8.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 270متر-سيستم نقشه آپارتمانیدرب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

4.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

5.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 217متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 15ميليون

3.255ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.23ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 317متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 15تومان

4.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 220متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 12ميليون

8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 400متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

12ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه چهارم-زيربنا 235متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 21ميليون

4.935ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه ششم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 13ميليون

3.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 280متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.92ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه ششم-زيربنا 310متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 13.2ميليون

4.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هشتم-زيربنا 350متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

2.45ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 235متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18.5ميليون

16.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 211متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

2.42ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

600م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/02/1398جزئیات

آپارتمان قصرالدشت غربی...

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

3.78ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

3.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

5.28ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 350متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

5.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 235متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.47ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 235متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

5.28ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

3.68ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 270متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 205متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 260متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

3.12ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 205متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 2500متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

04/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 250متر- 3خوابه دو بر-قیمت متر مربع 12ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/01/1398جزئیات