آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه دو بر-سن بنا 3سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 13تومان

1.89ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

7.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 177متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 11ميليون

2.035ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 11تومان

2.035ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 11تومان

2.035ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 14ميليون

2.52ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15.3ميليون

3.06ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 195متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.535ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 194متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17.5ميليون

3.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 195متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.34ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.34ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 183متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 12تومان

2.64ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 192متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 16ميليون

3.072ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.28ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.34ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180مترجنوبی-قیمت متر مربع 12ميليون

2.16ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.22ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 195مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.535ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.52ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 12.5تومان

1.875ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 198متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15.5ميليون

3.07ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

1.04ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 200مترجنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

2.175ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه زیرزمین-زيربنا 200مترجنوبی-قیمت متر مربع 15ميليون

65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 191متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

3.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180مترجنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

1.98ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.26ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات