آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 157متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 15ميليون

2.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 171مترشرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 162متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- 3خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13.3ميليون

2.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.36ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.94ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 170مترشمالی جنوبی-قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.62ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5تومان

1.62ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.75ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 151متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.58ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 175متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.925ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاییز

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

935ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 163متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.956ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.17ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه همکف-زيربنا 155مترشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.615ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 158متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.92ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 11.2ميليون

1.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11.5تومان

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

2.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه پنجم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.18ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

880ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.16ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه چهارم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8تومان

1.32ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

9.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.125ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.92ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.21ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

350م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

12/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

875ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 16.5تومان

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.86ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 165مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.27ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

4.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.44ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه ششم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 170مترشمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10.6ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 175متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.24ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 175مترسه نبش-قیمت متر مربع 8ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6.1ميليون

1.037ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/12/1397جزئیات