آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 141متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.62ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

2.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 132متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

5.99ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.215ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.35ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.95ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 11تومان

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150مترجنوبی-قیمت متر مربع 13ميليون

1.95ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 128متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.54ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما اجر 3 سانت- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

770ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.595ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

2.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 19ميليون

4.37ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 14.5ميليون

2.124ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.74ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

850ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

955ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.73ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

2.34ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

2.08ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.408ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

925ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.47ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز استقلال

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.69ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.55ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 10.5تومان

1.52ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه پنجم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.035ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.38ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.885ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

1.95ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 136متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.35ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

2.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.125ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.45ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.22ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.82ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.82ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

935ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 7.4ميليون

999ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/01/1398جزئیات