آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز

770ميليون
املاک مدرن09171162336

02/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک ولی...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

املاک مدرن09171162336

29/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چهار راه...

زيربنا 127متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

890ميليون
املاک مدرن09171162336

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1سال

830ميليون
املاک مدرن09171162336

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 148متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

960ميليون
املاک مدرن09171162336

23/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

840ميليون
املاک مدرن09171162336

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

115م رهن
املاک مدرن09171162336

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

840ميليون
املاک مدرن09171162336

13/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ظریف

-طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی

615ميليون
املاک مدرن09171162336

10/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه سوم-زيربنا 144متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

810ميليون
املاک مدرن09171162336

10/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار رح...

طبقه چهارم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

760ميليون
املاک مدرن09171162336

09/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

630ميليون
املاک مدرن09171162336

06/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

-طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

815ميليون
املاک مدرن09171162336

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک کوث...

زيربنا 130متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

85م رهن
املاک مدرن09171162336

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال

760ميليون
املاک مدرن09171162336

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک مدرن09171162336

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 1سال

900ميليون
املاک مدرن09171162336

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه سوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

760ميليون
املاک مدرن09171162336

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

600ميليون
املاک مدرن09171162336

15/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

-طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی

780ميليون
املاک مدرن09171162336

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار رح...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

720ميليون
املاک مدرن09171162336

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

730ميليون
املاک مدرن09171162336

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

750ميليون
املاک مدرن09171162336

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

-طبقه دوم-زيربنا 131متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی

720ميليون
املاک مدرن09171162336

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ظریف

طبقه سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

655ميليون
املاک مدرن09171162336

29/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

700ميليون
املاک مدرن09171162336

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 3سال

755ميليون
املاک مدرن09171162336

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

زيربنا 127متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

715ميليون
املاک مدرن09171162336

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال

760ميليون
املاک مدرن09171162336

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه ششم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

880ميليون
املاک مدرن09171162336

23/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

700ميليون
املاک مدرن09171162336

22/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه چهارم-زيربنا 136متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

750ميليون
املاک مدرن09171162336

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

زيربنا 135متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه غربی-قیمت متر مربع 5.3ميليون

715ميليون
املاک مدرن09171162336

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

690ميليون
املاک مدرن09171162336

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 138متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

690ميليون
املاک مدرن09171162336

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی-سن بنا 1سال

670ميليون
املاک مدرن09171162336

12/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

575ميليون
املاک مدرن09171162336

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه اول-زيربنا 144متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

620ميليون
املاک مدرن09171162336

12/10/1397جزئیات