زمین فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز عفیف آباد

قیمت متر مربع 50ميليون

26.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 12.5ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 1.1ميليون

12.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز هوابرد

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز پارامونت

و بر-قیمت متر مربع 13ميليون

13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

3.3ميليارد
املاک امیریه071-36287711

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز مطهری شمالی

قیمت متر مربع 8ميليون

5.6ميليارد
املاک امیریه071-36287711

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز استقلال

قیمت متر مربع 30ميليون

10ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

زيربنا 220مترشرقی غربی دو کله-قیمت متر مربع 13تومان

2.86ميليارد
07136392091

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز گلدشت حافظ

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 8ميليون

2.72ميليارد
املاک شهر36498534

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

قیمت متر مربع 27ميليون

23ميليارد
07136307140

23/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 6ميليون

9.6ميليارد
07136307140

23/03/1398جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

قیمت متر مربع 11.5ميليون

6.153ميليارد
07136307140

21/03/1398جزئیات

زمین شیراز جمهوری

قیمت متر مربع 6ميليون

5.058ميليارد
07136307140

20/03/1398جزئیات

زمین شیراز قلات

قیمت متر مربع 400تومان

240ميليون
07136307140

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز قصردشت

قیمت متر مربع 20ميليون

2.8ميليارد
07136307140

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 4.2ميليون

1.441ميليارد
07136307140

18/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 700تومان

140ميليون
07136307140

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز باغ جنت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک یکتا38262351-382549

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز پاسارگارد غر...

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.7ميليون

1.47ميليارد
املاک یکتا38262351-382549

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

ه نبش-قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.015ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

زمین شیراز امیر کبیر

قیمت متر مربع 12ميليون

4.2ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

21/03/1398جزئیات

زمین شیراز جوادیه

قیمت متر مربع 2.36ميليون

760ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

قیمت متر مربع 5.5ميليون

2.75ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

180ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.644ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

زمین شیراز ملاصدرا

درب از ساختمان

1.874ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

200ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

دو نبش

6.15ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز پارامونت

قیمت متر مربع 19تومان

1.651ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز پارامونت

قیمت متر مربع 13ميليون

13ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

100ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز سیاحتگر

سه نبش

2ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

درب از ساختمان

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

1.85ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

120ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 12ميليون

3.588ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

11/03/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

1.782ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

09/03/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

قیمت متر مربع 4.95ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

09/03/1398جزئیات

زمین شیراز ملاصدرا

درب از ساختمان

1.874ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

09/03/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

دو نبش

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/03/1398جزئیات

زمین جمهوری

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 7ميليون

5.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

زيربنا 451متر-قیمت متر مربع 3ميليون

1.35ميليارد
املاک اشکان07132292970

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز حسینی الهاشم...

زيربنا 1300متر-قیمت متر مربع 6تومان

07136392091

18/03/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

زيربنا 450مترشمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 25ميليون

11.25ميليارد
07136392091

18/03/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

قیمت متر مربع 10ميليون

2.17ميليارد
املاک شهر36498534

07/03/1398جزئیات

زمین شیراز ستارخان

قیمت متر مربع کارشناسي

املاک امیریه071-36287711

12/03/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

رب از حیاط-قیمت متر مربع 6.2ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات