زمین فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز صنایع

درب از حیاط

1.17ميليارد
Bistoon07136306600

23/01/1398جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

-زيربنا 850متر

25ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

زمین شیراز دروازه قران

قیمت متر مربع 2.66ميليون

1.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز مشیر فاطمی

قیمت متر مربع 13.5ميليون

املاک زمانپور شعبه یک38420016

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز مطهری جنوبی

دو نبش

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

800ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 4.5ميليون

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

27ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

درب از حیاط

1.17ميليارد
املاک بیستون۰۷۱۳۶۳۰۶۶۰۰

23/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 12.94ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

455ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

زمین شیراز بلوار ولای

و نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

300ميليون
سیدمجتبی علامه۰۹۱۲۹۳۶۷۸۴۰

24/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصردشت

قیمت متر مربع 32.2ميليون

35ميليارد
07136307140

22/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 32ميليون

35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

زمین شیراز سفیر جنوبی

دو نبش

3.3ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

500ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک هفت 738300300--38212

21/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 7.65ميليون

36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

درب از ساختمان

2.55ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

110ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز زند

دو نبش

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

-زيربنا 451متر

1.2ميليارد
املاک اشکان07132292970

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصردشت

07136307140

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

ه نبش-قیمت متر مربع 6.5ميليون

14.755ميليارد
املاک یکتا38262351-382549

19/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

-زيربنا 300متر

1.2ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/01/1398جزئیات

زمین شیراز مطهری شمالی

و نبش-قیمت متر مربع 11.83ميليون

5.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.8ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

املاک قدومی07136280569

18/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصردشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 17.5ميليون

5.46ميليارد
07136307140

18/01/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 2.66ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

قیمت متر مربع 15ميليون

35ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

5خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز میانرود

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

درب از ساختمان

1.35ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

28/12/1397جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

درب از حیاط

714ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

28/12/1397جزئیات

زمین شیراز صنایع

درب از حیاط

1.17ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

300ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/12/1397جزئیات

زمین شیراز صنایع

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 2.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز جمهوری

زيربنا 220متر-قیمت متر مربع 6ميليون

1.32ميليارد
املاک اشکان07132292970

17/01/1398جزئیات