زمین مسکونی فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین مسکونی شیراز تاچار...

درب از ساختمان

املاک خوش منظر07136305317

23/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز فرهنگ...

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

3.44ميليارد
املاک مهرگان07136261036

25/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

340ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

22/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

485ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

22/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

درب از ساختمان

540ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

22/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

740ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

21/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

600ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

21/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

450ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

21/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

390ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

20/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

475ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

20/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

960ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

19/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

450ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

19/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

درب از ساختمان

630ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

08/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

درب از حیاط

450ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

05/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

درب از ساختمان

330ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

04/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

800ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

04/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

قیمت متر مربع 1.5تومان

900ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

02/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

1ميليارد
املاک راستین (صدرا)071358006822

02/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

680ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

02/03/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

730ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

24/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

750ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

24/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

310ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

23/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

320ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

23/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

350ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

23/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

460ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

23/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

500ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

16/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

800ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

02/02/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

500ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

31/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

286ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

28/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

285ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

26/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

650ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

25/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

350ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

25/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

450ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

25/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

330ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

24/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

280ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

24/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

650ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

24/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

500ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

24/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

قیمت متر مربع 250تومان

430ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

20/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

املاک راستین (صدرا)071358006822

20/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

جنوبی

440ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

20/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

700ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

26/01/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

250ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

12/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

240ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

12/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

قیمت متر مربع 1.65ميليون

املاک راستین (صدرا)071358006822

04/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

365ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

04/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

دو بر

300ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

27/11/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

300ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

27/11/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

310ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

27/11/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

300ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

17/11/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز صدرا ...

980ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

17/11/1397جزئیات