خانه ( طبقه منزل ) رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال

300م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش-سن بنا 17سال

175م رهن
املاک راستین38479047

14/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

200م رهن 3.5م اجاره
املاک راستین38479047

14/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما ندارد- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

150م رهن
املاک راستین38479047

12/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه نیم طبق زیرزمین-زيربنا 82متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

130م رهن 2م اجاره
املاک راستین38479047

12/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 14سال

350م رهن
املاک راستین38479047

12/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 14سال

50م رهن 5م اجاره
املاک راستین38479047

12/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

240م رهن
املاک راستین38479047

12/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

250م رهن
املاک راستین38479047

11/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 9سال

300م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

11/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 17سال

170م رهن
املاک راستین38479047

09/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

50م رهن 5م اجاره
املاک راستین38479047

08/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

100م رهن 2م اجاره
املاک راستین38479047

08/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 6سال

550م رهن
املاک راستین38479047

08/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه نیم طبق زیرزمین-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 5سال

130م رهن
املاک راستین38479047

08/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

160م رهن
املاک راستین38479047

04/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

65م رهن 1.5م اجاره
املاک راستین38479047

04/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 16سال

120م رهن 1.2م اجاره
املاک راستین38479047

04/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 4خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 15سال

200م رهن 3.5م اجاره
املاک راستین38479047

19/10/1386جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

280م رهن
املاک راستین38479047

03/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

50م رهن 5م اجاره
املاک راستین38479047

03/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 19سال

40م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

03/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال

110م رهن 800ت اجاره
املاک راستین38479047

02/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

150م رهن
املاک راستین38479047

02/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال

110م رهن 500ت اجاره
املاک راستین38479047

01/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 14سال

70م رهن 3.5م اجاره
املاک راستین38479047

01/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

220م رهن
املاک راستین38479047

01/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 13سال

260م رهن
املاک راستین38479047

01/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

360م رهن
املاک راستین38479047

01/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

120م رهن
املاک راستین38479047

31/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

140م رهن
املاک راستین38479047

31/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 9سال

310م رهن
املاک راستین38479047

29/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

20م رهن 2.3م اجاره
املاک راستین38479047

27/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

60م رهن 1.7م اجاره
املاک راستین38479047

26/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 19سال

150م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

26/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 16سال

100م رهن 3ت اجاره
املاک راستین38479047

25/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

30م رهن 2م اجاره
املاک راستین38479047

25/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

180م رهن
املاک راستین38479047

25/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال

50م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

25/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

60م رهن 2.5م اجاره
املاک راستین38479047

24/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر وسفال- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

220م رهن
املاک راستین38479047

24/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 11سال

240م رهن
املاک راستین38479047

22/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 25سال

270م رهن
املاک راستین38479047

22/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

150م رهن 200ت اجاره
املاک راستین38479047

20/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه نیم طبق زیرزمین-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 16سال

100م رهن
املاک راستین38479047

19/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه نیم طبق زیرزمین-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 16سال

50م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

19/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

90م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

18/02/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 16سال

50م رهن 2.2م اجاره
املاک راستین38479047

18/03/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2سال

250م رهن
املاک راستین38479047

18/03/1399جزئیات