آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

طبقه سوم-زيربنا 127متر-نما ترکیبی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.524ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 120متر- 2خوابه

2.4ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.957ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 240متر-نما رومی- 3خوابه دونبش- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.28ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

680ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

1.33ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار عد...

طبقه دوم-زيربنا 154متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

1ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 152متر-نما اجر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.337ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه پنجم-زيربنا 173متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز

1.193ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه ششم-زيربنا 96متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 4سال

710ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار عد...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز

580ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه چهارم-زيربنا 106متر-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

795ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

750ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه هفتم-زيربنا 106متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه چهارم-زيربنا 58متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

280ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرگاز

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

580ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 115متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.437ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 2خوابه - نوساز

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 250متر- 3خوابه دو نبش- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

3.25ميليارد
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-نما سنگ و اجر-قیمت متر مربع 1.8تومان

2ميليارد
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 137متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

1.65ميليارد
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

1.36ميليارد
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

550ميليون
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوازدهم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

980ميليون
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه سوم-زيربنا 138متر- 3خوابه - نوساز

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 275متر-نما رومی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 15.5تومان

4.26ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 82متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

560ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

620ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 68متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

800ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه اول-زيربنا 121متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

1.5ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

370ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه پنجم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

2.34ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.44ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 158متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

2.5ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک مطه...

طبقه دوم-زيربنا 147متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

514ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10تومان

1.4ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 101متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

780ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.317ميليارد
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 3خوابه - نوساز

1.375ميليارد
املاک 1136475273

25/09/1396جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه پنجم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 7ميليون

970ميليون
املاک مهرگان07136261036

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 365متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

8.4ميليارد
املاک مهرگان07136261036

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

700ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 125متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 198متر-نما سنگ- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال

100م رهن 3.8م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات