آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 280متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

4.2ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7تومان

1.05ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه نخست-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.72ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری

-طبقه دوم-زيربنا 118متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر

750ميليون
Bistoon07136306600

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال

1.9ميليارد
Bistoon07136306600

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تپه تلوی...

-طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی

املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه دوم-زيربنا 230متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

املاک کاوش09128852818 - 0

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

190م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه چهارم-زيربنا 81متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

770ميليون
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه دوم-زيربنا 212متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.756ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه سوم-زيربنا 113متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

847ميليون
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز یزدانمهر...

طبقه سوم- 3خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 10.3ميليون

2.06ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

املاک هفت 738300300--38212

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 123متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

600ميليون
املاک اشکان07132292970

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 11.87ميليون

1.9ميليارد
07136392091

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

250م رهن
07136392091

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه شرقی جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 17ميليون

2.7ميليارد
07136392091

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 220متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 17ميليون

3.74ميليارد
07136392091

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه سوم-زيربنا 116متر- 2خوابه غربی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

640ميليون
07136392091

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک اری...

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.225ميليارد
07136392091

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 103متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

546ميليون
07136392091

25/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 127متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

953ميليون
07136392091

01/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز رحمت

طبقه همکف-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک هفت 738300300--38212

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زندان

طبقه سوم-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 3سال

500ميليون
املاک هفت 738300300--38212

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 147متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

955ميليون
املاک هفت 738300300--38212

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه ششم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.05ميليارد
املاک شهر36498534

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

900ميليارد
املاک شهر36498534

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.05ميليارد
املاک شهر36498534

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه چهارم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.05ميليارد
املاک شهر36498534

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-زيربنا 192متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه هفتم-زيربنا 156متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 151متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.89ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان معالی آباد

طبقه سوم-زيربنا 188متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 162متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 158متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.8ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.4ميليون

620ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 340متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

6.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

زيربنا 140متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.4ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 158متر- 3خوابه دو بر-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 9.5تومان

1.5ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 7ميليون

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 380متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 15ميليون

5.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان چمران

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

925ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 240متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات