آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

128م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 5.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

135م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 2خوابه - نوساز

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

160م رهن
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 365متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

8.4ميليارد
املاک مهرگان07136261036

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

25م رهن 1.8م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

160م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 2.8م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 125متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

100م رهن 2.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 198متر-نما سنگ- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال

100م رهن 3.8م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

100م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرگاز

طبقه اول- 1خوابه

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

135م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سراج

طبقه سوم-زيربنا 73متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

20م رهن 1م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فخراباد

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 1.8م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 1.65م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه هشتم-زيربنا 128متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

950ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه سوم-زيربنا 134متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 4سال

780ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه اول-زيربنا 123متر- 3خوابه - نوساز

588ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال

135م رهن
07136392091

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 320متر- 3خوابه

300م رهن 10ت اجاره
36281840

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

135م رهن
36281840

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 198متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 3.8م اجاره
36281840

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

80م رهن
36281840

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

160م رهن
36281840

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

36281840

26/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 1.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

130م رهن
کلبه سفید09380727370

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 6سال

230م رهن
کلبه سفید09380727370

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

230م رهن
کلبه سفید09380727370

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه همکف-زيربنا 164متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

400م رهن
کلبه سفید09380727370

04/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 119متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

700ميليون
کلبه سفید09380727370

25/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی- نوساز

200م رهن
کلبه سفید09380727370

14/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 235متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-جنوبی-سن بنا 1سال

80م رهن 7.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

11/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

50م رهن 3م اجاره
کلبه سفید09380727370

11/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

30م رهن 1.7م اجاره
کلبه سفید09380727370

11/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

70م رهن
کلبه سفید09380727370

11/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

250م رهن
کلبه سفید09380727370

11/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 3.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

11/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

210م رهن
کلبه سفید09380727370

11/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

230م رهن
کلبه سفید09380727370

10/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

212م رهن
کلبه سفید09380727370

10/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 153متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

کلبه سفید09380727370

10/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 88متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

35م رهن 1م اجاره
کلبه سفید09380727370

10/10/1398جزئیات