آپارتمان اداری رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 2م اجاره
املاک جنگی36344041

07/02/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دو طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 16سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک جنگی36344041

04/02/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 97متر

50م رهن 4.5م اجاره
املاک قدومی07136280569

03/02/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 87متر

40م رهن 4م اجاره
املاک قدومی07136280569

03/02/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه

100م رهن 30م اجاره
املاک قدومی07136280569

30/01/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

زيربنا 160متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

25م رهن 4م اجاره
املاک جنگی36344041

26/01/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

-طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 4طبقه- 4خوابه درب از ساختمان

12م رهن 1.7م اجاره
املاک قدومی07136280569

23/01/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 2.2م اجاره
املاک قدومی07136280569

20/01/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه چهارم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

100م رهن
املاک جنگی36344041

20/01/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 2خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

14/01/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 30سال

30م رهن 4م اجاره
املاک جنگی36344041

06/01/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 3خوابه - نوساز

15م رهن 2.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

11/12/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه -سن بنا 20سال

30م رهن 3م اجاره
املاک جنگی36344041

11/12/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه اول-زيربنا 59متر-سيستم نقشه دو طبقه- 2خوابه

190م رهن
املاک جنگی36344041

10/12/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه چهارم-زيربنا 67متر- 1خوابه شمالی - جنوبی-سن بنا 14سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

04/12/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه چهارم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه - نوساز

60م رهن 2.5م اجاره
املاک قدومی07136280569

30/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه دو طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

16م رهن 2.2م اجاره
املاک جنگی36344041

09/12/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 270متر- 3خوابه

50م رهن 6م اجاره
املاک قدومی07136280569

25/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

-طبقه همکف-زيربنا 70متر

15م رهن 3.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

25/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه هفتم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی

20م رهن 4م اجاره
املاک جنگی36344041

23/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه هفتم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

20م رهن 3.5م اجاره
املاک جنگی36344041

23/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

20م رهن 3.5م اجاره
املاک جنگی36344041

23/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 4طبقه- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

422ميليون
املاک قدومی07136280569

21/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک جنگی36344041

11/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه اول-زيربنا 130متر

30م رهن 3م اجاره
املاک جنگی36344041

11/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری ملاصدرا...

طبقه چهارم-زيربنا 85متردرب از ساختمان- نوساز

15م رهن 2م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

04/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

10م رهن 2.2م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

04/11/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم

15م رهن 150ت اجاره
parsvila36388355

26/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه -سن بنا 8سال

25م رهن 3م اجاره
املاک جنگی36344041

26/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه ششم-زيربنا 140متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 66 66 647

26/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

زيربنا 800متر- 21خوابه

70م رهن 17م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

25/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه

30م رهن 3م اجاره
parsvila36388355

23/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه

37م رهن 1.8م اجاره
املاک جنگی36344041

22/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 2.3م اجاره
املاک قدومی07136280569

20/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه ششم-زيربنا 140متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 66 66 647

18/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک جنگی36344041

15/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2.5م اجاره
املاک جنگی36344041

15/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 3خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

14/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

13/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.7ميليون

462ميليون
املاک قدومی07136280569

13/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دو طبقه- 8خوابه -سن بنا 30سال

40م رهن 4م اجاره
املاک جنگی36344041

12/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه سوم-زيربنا 92متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.8ميليون

533ميليون
املاک مهرگان07136261036

10/09/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز می...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7ميليون

216ميليون
املاک 11دفتر: 66 66 647

07/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 1.8م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

22/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ام...

طبقه اول-زيربنا 114متر- 2خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

06/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه چهارم-زيربنا 20متر

8م رهن 850ت اجاره
املاک جنگی36344041

05/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

85م رهن
املاک جنگی36344041

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 2.3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

زيربنا 85متر- 2خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 2خوابه

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

30/09/1395جزئیات