آپارتمان اداری رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 21سال

30م رهن 1.5م اجاره
املاک جنگی36344041

04/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 21سال

100م رهن
املاک جنگی36344041

04/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- نوساز

30م رهن 3.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

03/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه - نوساز

60م رهن 3.5م اجاره
املاک جنگی36344041

03/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 3.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

03/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 3.5م اجاره
املاک قدومی07136280569

02/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

زيربنا 350متر- 6خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 15م اجاره
07136307140

02/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 369متر

100م رهن 10م اجاره
07136307140

02/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

زيربنا 15متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

17م رهن 50ت اجاره
07136307140

01/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

زيربنا 450متر- 14خوابه -سن بنا 25سال

100م رهن 10م اجاره
07136307140

01/05/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

20م رهن 1.6م اجاره
07136307140

31/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه

55م رهن
07136307140

28/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

طبقه دوم-زيربنا 185متر- 3خوابه - نوساز

30م رهن 3.5م اجاره
07136307140

27/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 78متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

10م رهن 2م اجاره
07136307140

26/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

95م رهن
07136307140

24/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

10م رهن 1م اجاره
07136307140

24/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه سوم-زيربنا 116متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

90م رهن
07136307140

24/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

175م رهن 3.5م اجاره
07136307140

22/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

طبقه همکف-زيربنا 270متر- 6خوابه

120م رهن 6م اجاره
07136307140

22/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 3خوابه

20م رهن 1.7م اجاره
07136307140

21/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه

15م رهن 1.3م اجاره
07136307140

21/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

15م رهن 1ت اجاره
07136307140

21/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه همکف-زيربنا 340متر- 7خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

150م رهن
07136307140

20/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

15م رهن 2.5م اجاره
07136307140

19/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
07136307140

19/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

-طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه جنوبی

10م رهن 1.2م اجاره
07136307140

17/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه

55م رهن
07136307140

14/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه

50م رهن 7م اجاره
07136307140

14/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

-زيربنا 400متر- 8خوابه جنوبی

50م رهن 1م اجاره
07136307140

14/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

100م رهن 1.2م اجاره
07136307140

13/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

100م رهن 1.2م اجاره
07136307140

13/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه هشتم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 4م اجاره
07136307140

12/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

15م رهن 2.4م اجاره
07136307140

12/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

زيربنا 300متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

100م رهن 6م اجاره
07136307140

10/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 250متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

150م رهن 25م اجاره
07136307140

07/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-سن بنا 10سال

30م رهن 3.7ت اجاره
07136307140

07/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 2.2م اجاره
07136307140

07/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

20م رهن 2.3م اجاره
07136307140

04/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه ششم-زيربنا 125متر- 2خوابه

20م رهن 3.5م اجاره
07136307140

04/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
07136307140

04/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

-طبقه اول-زيربنا 150متر- 4خوابه جنوبی

30م رهن 3م اجاره
07136307140

03/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 2.5م اجاره
07136307140

01/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی- نوساز

135م رهن
07136307140

01/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

زيربنا 140متر- 2خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
07136307140

01/04/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

10م رهن 2.5م اجاره
07136307140

31/03/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه زیرزمین-زيربنا 300متر- نوساز

100م رهن 30م اجاره
07136307140

31/03/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

25م رهن 2.5م اجاره
07136307140

30/03/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

طبقه اول-زيربنا 230متر- 1خوابه

50م رهن 1.9م اجاره
07136307140

29/03/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

زيربنا 300متر- 4خوابه شمالی- نوساز

50م رهن 10م اجاره
07136307140

29/03/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه سوم-زيربنا 94متر- 2خوابه شرقی- نوساز

60م رهن 3.5م اجاره
07136307140

29/03/1396جزئیات