آپارتمان اداری رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 1.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/08/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 1.5م اجاره
املاک جنگی36344041

02/08/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

شمالی جنوبی

300م رهن 25م اجاره
07136307140

30/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

طبقه اول-زيربنا 16مترجنوبی-سن بنا 5سال

7م رهن 700ت اجاره
07136307140

29/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم-زيربنا 122متر- 4خوابه جنوبی

20م رهن 2.7م اجاره
07136307140

29/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر- 1خوابه جنوبی

12م رهن 1.2م اجاره
07136307140

29/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 1خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک قدومی07136280569

30/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه دوم-زيربنا 186متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

40م رهن 4م اجاره
07136307140

27/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

-طبقه همکف-زيربنا 14مترجنوبی

7م رهن 650ت اجاره
07136307140

26/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

طبقه همکف-زيربنا 40متر- 1خوابه

12م رهن 1.2م اجاره
املاک قدومی07136280569

29/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری خلدبرین...

طبقه همکف-زيربنا 40متر- 1خوابه

12م رهن 1.2م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

29/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

20م رهن 2.6م اجاره
07136307140

26/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ار...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

17م رهن 1.5م اجاره
07136307140

26/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

20م رهن 3.3م اجاره
املاک جنگی36344041

25/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه هشتم-زيربنا 65متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

15م رهن 2.7م اجاره
07136307140

24/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مط...

-طبقه دوم-زيربنا 12مترجنوبی

4م رهن 400ت اجاره
07136307140

24/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

150م رهن
07136307140

23/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه همکف-زيربنا 15مترجنوبی

20م رهن
07136307140

23/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زن...

-طبقه سوم-زيربنا 55متر- 2خوابه جنوبی

10م رهن 1م اجاره
07136307140

23/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه

50م رهن 6م اجاره
املاک قدومی07136280569

22/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زن...

-طبقه همکف-زيربنا 55متر

20م رهن 3.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

-طبقه دوم-زيربنا 108متر- 2خوابه جنوبی

10م رهن 2.1م اجاره
07136307140

22/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 6م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

22/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 7سال

10م رهن 1.5م اجاره
07136307140

20/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

100م رهن 2.2م اجاره
07136307140

11/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 152متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 6م اجاره
07136307140

11/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 2خوابه

60م رهن 3م اجاره
املاک جنگی36344041

19/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ار...

-طبقه چهارم-زيربنا 12مترجنوبی

5م رهن 800ت اجاره
07136307140

18/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه همکف-زيربنا 92متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

60م رهن 3م اجاره
07136307140

17/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زن...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

10م رهن 1.5م اجاره
07136307140

17/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مط...

طبقه سوم-زيربنا 90مترجنوبی-سن بنا 7سال

15م رهن 3.5م اجاره
07136307140

17/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 5م اجاره
07136307140

17/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه جنوبی

100م رهن
07136307140

16/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم-زيربنا 20مترجنوبی

3م رهن 1.5م اجاره
07136307140

16/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

طبقه هفتم-زيربنا 110متر- 2خوابه

40م رهن 3.5م اجاره
املاک قدومی07136280569

16/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سن بنا 18سال

10م رهن 1.4م اجاره
املاک قدومی07136280569

16/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 83متر-سيستم نقشه 4طبقه- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7ميليون

581ميليون
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

16/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

30م رهن 2م اجاره
07136307140

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی

30م رهن 2.2م اجاره
07136307140

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 5خوابه

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

06/07/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه ششم-زيربنا 140متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3.6م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 2.2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

13/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز می...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7ميليون

216ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

07/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ام...

طبقه اول-زيربنا 114متر- 2خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

06/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 2خوابه

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

30/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز کش...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه

15م رهن 750ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

28/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3.6م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/09/1395جزئیات