آپارتمان اداری رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم

15م رهن 150ت اجاره
parsvila36388355

26/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه -سن بنا 8سال

25م رهن 3م اجاره
املاک جنگی36344041

26/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه ششم-زيربنا 140متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 66 66 647

26/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

زيربنا 800متر- 21خوابه

70م رهن 17م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

25/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه

30م رهن 3م اجاره
parsvila36388355

23/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه

37م رهن 1.8م اجاره
املاک جنگی36344041

22/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

10م رهن 2.3م اجاره
املاک قدومی07136280569

20/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه ششم-زيربنا 140متر- 2خوابه

150م رهن
املاک 11دفتر: 66 66 647

18/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک جنگی36344041

15/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2.5م اجاره
املاک جنگی36344041

15/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 3خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

14/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

13/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دو طبقه- 8خوابه -سن بنا 30سال

40م رهن 4م اجاره
املاک جنگی36344041

12/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه سوم-زيربنا 92متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.8ميليون

533ميليون
املاک مهرگان07136261036

10/09/1394جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

30م رهن 3.8م اجاره
املاک قدومی07136280569

08/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 8م اجاره
املاک قدومی07136280569

08/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز می...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.7ميليون

216ميليون
املاک 11دفتر: 66 66 647

07/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 1.8م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

22/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ام...

طبقه اول-زيربنا 114متر- 2خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

06/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه چهارم-زيربنا 20متر

8م رهن 850ت اجاره
املاک جنگی36344041

05/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 68متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

85م رهن
املاک جنگی36344041

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 2.3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

زيربنا 85متر- 2خوابه

20م رهن 1.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 2خوابه

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

30/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز کش...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه

15م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

28/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 1خوابه

15م رهن 2.6م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

28/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال

30م رهن 3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

11/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه - نوساز

20م رهن 4.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

28/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

22/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3.6م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

22/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 3.6م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

21/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

21/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری قصرالدش...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

02/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 4خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

20/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری بعثت

طبقه اول-زيربنا 87متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

478ميليون
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

30/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 5م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

17/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

09/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

25م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 66 66 647

15/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دو طبقه- 2خوابه

10م رهن 1.3م اجاره
املاک جنگی36344041

04/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 1.3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

04/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز بع...

زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ و آجر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

504ميليون
املاک قدومی07136280569

28/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-زيربنا 120متر

140م رهن
املاک جنگی36344041

02/09/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سن بنا 2سال

20م رهن 2.3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

04/10/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 2م اجاره
املاک جنگی36344041

24/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مل...

طبقه دوم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه 4طبقه- 4خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
املاك جنگي شعبه 1 و 336272777

22/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

-طبقه اول-زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط

50م رهن 2م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

19/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ام...

زيربنا 85متر- 2خوابه

15م رهن 1م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

19/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز اح...

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 3خوابه

120م رهن
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

18/08/1395جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-زيربنا 60متر

100م رهن 16م اجاره
املاک ساباط(خرید و فروش: 0

18/08/1395جزئیات